משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

ביטול חוזה – נקודות שחשוב להכיר

איך לבטל חוזה? איך להגיב לביטול חוזה? האם חובה לתת התראה לפני ביטול חוזה? מה ההשלכות של ביטול חוזה?

משרד עו”ד ברוקס מספק ייעוץ משפטי בכל הכרוך והנובע מהפרות וביטול הסכמים, לרבות ייצוג משפטי בערכאות ותכנון אסטרטגי בנוגע לדרך ההתנהלות והתמודדות עם המכשולים הנלווים לסכסוכים העסקיים.

הקדמה והערות:

  • לפי הדין הישראלי הסכם נכרת בדרך של הצעה וקיבול, כאשר לצדדים לחוזה מסוימות וגמירות דעת (כהגדרת מונחים אלו בחוק החוזים ובהתאם לפרשנותם בפסיקה). ככלל חוזה יכול להיות בכתב, בע”פ או בדרך אחרת שנקבע לכך בדין (למשל חוק המקרקעין קובע כי הסכם לעסקה במקרקעין חייב להעשות בכתב).​
  • ביטול חוזה היא סוגיה משפטית מורכבת, אשר כוללת, בלא מעט מקרים סיכונים משפטיים וכספיים גדולים. לכן, טרם החלטה על ביטול חוזה חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין מיומן בתחום.

איך אפשר לבטל חוזה? האם בכל מקרה של הפרת חוזה אפשר לבטל את החוזה?

תשובה מקצועית מעו”ד תלויה בפרמטרים רבים, בין היתר, בסוג החוזה, תוכנו, נסיבות המקרה, מערכת הדינים החלה על ההתקשרות ועוד.

מתי אפשר לבטל חוזה?

בתמצית יצוין כי ישנם טעמים רבים לביטול חוזה, רשימה זו תציג בקצרה סוגיות בולטות בביטול הסכמים בתחום המסחרי, אך כוללות רכיבים בעלי השלכות חשובות ביחס לכל התקשרות חוזית. יצוין כי ישנן עסקאות רבות בדרך כלל בהיקפים קטנים לגביהן יש הוראות חוק ספציפיות כגון חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, המכילים כללים נוספים לעניין ביטול עסקאות.

להלן מספר טעמים נפוצים לביטול חוזה (הכל בכפוף להוראות הדין והפסיקה), למידע מקיף בכל אחת מהסוגיות, דרכי הביטול והבנת המשמעות הכרוכה בכך חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון:

  1. ביטול הסכם לא חוקי – יש הסכמים לא חוקיים אשר בטלים מעיקרם או ניתנים לביטול למשל חוזה שסותר את תקנת הציבור, חוזה לא חוקי או חוזה לא מוסרי, חוזים מסוימים עם קטנים או עם גורמים שלא בעלי כשרות משפטית להתקשרות ועוד.
  2. ביטול חוזה לפי הוראות החוזה – חוזה עשוי להכיל סעיפים שונים בנוגע לביטול, למשל הגדרה של סעיפים מהותיים שהפרתם תיחשב להפרה יסודית (ראו פירוט נוסף להלן).
  3. ביטול חוזה עקב פגמים בכריתת החוזה – זהו מצב בו החוזה נכרת אך יש בו פגם כזה המצדיק את ביטלו או הופך את החוזה לבטל מעיקרו, למשל חוזה שנערך למראית עין (לדוגמה לצורך התחמקות מרשויות המס או ביצוע מעשה תרימת), חוזה המכיל בתוכו טעות (לא מדובר בטעות בכדאיות העסקה) או במקרה של התקשרות במצב של הטעייה, חוזה שנערך במצב של כפיה (למשל תוך שימוש בכוח) או חוזה שנערך במצב של עושק (למשל שצד ניצל מצוקה נפשית שלא הצד השני) ועוד.
  4. ביטול חוזה עקב הפרת הסכם לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל”א-1970, לנפגע מהפרת חוזה קיימת זכות לבטל את ההסכם אם הפרתו היתה הפרה רגילה או יסודית (הפרת הסכם רגילה או הפרה יסודית של הסכם) הכל בכפוף להוראות הדין.

אילו מעשים נחשבים להפרה יסודית של ההסכם? ומה נחשב להפרה רגילה של חוזה?

אין הגדרה בחוק להפרה רגילה, אך ביחס להפרה יסודית חוק החוזים תרופות מורה כי מדובר בהפרה כזו שאפשר להניח כי אדם סביר לא היה מתקשר בהסכם אם צפה מראש שתבוצע הפרה ואת תוצאותיה או הפרות שנכתב בחוזה שהן הפרות יסודית. אולם סעיף גורף בחוזה שקובע שכל ההפרות הן יסודיות לא יהיה תקף אלא אם היה סביר כשנכרת החוזה.

כך מוגדרת הפרה יסודית בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה):”הפרה יסודית” – הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.

למידע נוסף בנושא הפרה של חוזים ואיך להגיב להפרה ראו – הפרת חוזה.

ארכה לפני ביטול חוזה – האם חובה לתת ארכה לפני ביטול הסכם? חשוב להתייעץ עם עורך דין לפני קבלת החלטה בנושא. בקצרה יצוין כי לפי החוק, אך לאו דווקא לפי ההסכם שנכרת בין הצדדים, כאשר צד להסכם ביצע הפרה שאינה יסודית ביטול החוזה אפשרי רק לאחר מתן ארכה למפר לקיים את הוראות החוזה קוים תוך זמן סביר, זאת למעט מצב בו בנסיבות המקרה הביטול היה בלתי צודק (כדי תשמע טענה זו יש למסור אותה תוך זמן סביר לאחר הודעת הביטול של החוזה).

ביטול הסכם במקרה של הפרה יסודית של החוזה לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)

כך נרשם בחוק החוזים תרופות ביחס לזכות של צד הנפגע לבטל את החוזה במקרה של הפרה יסודית:

“(א) הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית. (ב) היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות העניין היה ביטול החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול. (ג) ניתן החוזה להפרדה לחלקים והופר אחד מחלקיו הפרה שיש בה עילה לביטול אותו חלק, אין הנפגע זכאי לבטל אלא את החלק שהופר; היתה בהפרה גם משום הפרה יסודית של כל החוזה, זכאי הנפגע לבטל את החלק שהופר או את החוזה כולו.”

כך נקבע בחוק החוזים תרופות ביחס לדרך הביטול של החוזה:

“ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה; אולם במקרה האמור בסעיף 7(ב) ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר תחילה ארכה לקיום החוזה – תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה.”.

מה ההשלכות של ביטול חוזה? בתמצית ובאופן חלקי בלבד יצוין כי הצד שמבטל החוזה, בהנחה והביטול לא כדין חושף את עצמו לתביעה בגין הפרת חוזה, על כל המשתמע מכך; כמו כן הצדדים עשיים לקבוע בחוזה תניות שונות מצב של ביטול הסכם או הפרת הסכם כגון פיצוי כספי, רכישת חלקו של שותף ועוד. לבחינה מדוקדקת של הסוגיה חשוב להתייעץ עם עו”ד.

למידע נוסף בנושא סכסוכים עסקיים ראו איך לפעול במקרה של סכסוך בין שותפים.

משרד עו”ד ברוקס מספק שירותי ייעוץ וייצוג משפטי ליחידים ולתאגידים בנגוע לסכסוכים עסקיים, מהשלבים הקודמים לסכסוך משפטי בעת תכנון אפיקי הפעולה הכדאיים בעת ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות (לרבות בבוררויות, בגישורים בבתי משפטי ובבתי דין), לייעוץ משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא התייעצות בעו”ד נושא באחריות המלאה.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר