משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

תקנון חברה פרטית – חשיבותו לבעלי המניות

משרד עו”ד ברוקס מלווה את לקוחותיו בהליכי הקמת חברות ובעת תכנון וניסוח תקונינם לחברה. לייעוץ מקצועי אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם.

רשימה זו תציג, בקצרה, את הנושאים הבאים:

 1. חשיבותו של תקנון החברה.
 2. מהי מטרתו של תקנון בחברה?
 3. איזה מידע חובה לכלול בתקנון?
 4. איך לנסח תקנון לחברה?

חשיבותו של תקנון החברה

תקנון חברה הוא מסמך בעל חשיבות רבה והוא נערך עם הקמת החברה. התקנון מחייב את החברה, בעלי המניות בחברה ונושאי המשרה הרשומים בחברה. בנוסף התקנון יחייב גם את בעלי המניות ונושאי המשרה שיצטרפו בעתיד לחברה. התקנון הוא מעין חוקה של החברה ודינו כדין חוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. התקנון מסדיר שורה ש לנושאים ביניהם ענייניה הכספיים של החברה ודרכי הניהול שלה. לצד התקנון בעלי מניות פעמים רבות חותמים על הסכמים ביניהם כגון הסכם מייסדים.

יודגש, החלטות שהתקבלו כדין בהתאם לתקנון החברה משפיעות על כל בלי המניות, גם אם הן התקבלו על אף דעתם החולקת של חלק מבעלי המניות. על כן, חשוב כי מקימי החברה ינסחו את התקנון כנדרש – תוך התייחסות לתהליכי קבלת ההחלטות, אפשרויות הדילול, זכויות בעלי המניות ועוד – באופן שישמור על האינטרסים שלהם לא רק בשלבי הקמת החברה אלא גם בשלבים מתקדמים יותר של ניהול הפעילות העסקית או מכירתה.

כתיבת תקנון לחברה מתבצע בסמוך למועד הקמתה (כחלק מתהליך הקמת חברה). משהוחלט על ייסוד חברה יש להגיש לרשם החברות עותק של תקנון חתום בידי בעלי המניות הראשונים בו יצוין בין היתר, כמות המניות המוקצות לכל אחד מהם והוא יאומת על-ידי עו”ד. אולם בעלי המניות רשאים לערוך את תקנון החברה בכל עת, בכפוף להוראותיו ולהוראות הדין.

מהי מטרת תקנון החברה? בקצרה, התקנון נועד להסדיר את מערכת היחסים בין השותפים לפעילות החברה, נושאי המשרה ובעלי המניות, והוא קובע את מסגרת הכללים העוטפת את הפעילות העסקית. 

פרטים שחובה לכלול בתקנון חברה

 1. שם החברה – בשלב הקמת החברה חשוב לבחור שם לחברה, על שם החברה להיות בהתאם למגבלות החוק, בין היתר יש לוודא שאין חברה קיימת בעלת שם דומה או זהה (להרחבה ראו שם החברה).
 2. מטרות החברה על החברה יש חובה לעסוק בעיסוק חוקי.
 3. הון המניות הרשום  בתקנון החברה יצוין אם מניות החברה הן בעלות ערך נקוב או ללא ערך נקוב. חובה כי המניות כולן יהיו עם ערך נקוב או כולן ללא ערך נקוב: מניות חברה שאינן בעלות ערך נקוב – יצוין בתקנון מספרן בלבד. מניות חברה בעלות ערך נקוב – יצוין לא רק מספר המניות אלא גם ערכן הנקוב.
 4. פרטים בדבר הגבלת אחריות -יש להתייחס בתקנון לשאלת סיווג האחריות של בעלי המניות – האם אחריות בעלי המניות בחברה היא מוגבלת או שאינה מוגבלת? התקנון של רוב מייסדי החברות קובע כי אחריות בעלי המניות היא בערבון מוגבל (בע”מ), להרחבה ראו חברה בע”מ.

פרטים שניתן לכלול בתקנון חברה

 • בכופף למגבלות הדין, בעלי המניות רשאים לכלול בתקנון כל נושא שיראו לנכון, הנוגע להם או לחברה.
 • החברה רשאית לכלול בתקנון הוראות לעניין דרכי ניהול חברה, מספר הדירקטורים שבה, מדיניות חלוקת רווחים ועוד.   

איך מנוסח תקנון חברה פרטית?

אם החלטתם לוותר על ייעוץ משפטי, לא מומלץ, תוכלו לנסות לאתר דוגמאות לתקנונים ברשת האינטרנט. ניסוח התקנון מושפע מגורמים רבים ובכלל זה האינטראקציה בין השותפים, העדפותיהם האישיות ויחסם לעתיד החברה. ייתכן וזו אחת הסיבות שהביאה את מנסחי חוק החברות להסיר את התקנון לדוגמא שהיה בפקודת החברות (התקנון המצוי). לסיכום, ניסוח תקנון אינה פעולה פשוטה ואין להקל ראש בעת הכנתו, בפרט כאשר עסקינן בחברה שבה יש יותר מבעל מניות אחד. לאור חשיבותו של תקנון החברה ולאור הסוגיות המשפטיות הרבות הכרוכות בו חשוב להיעזר בעורך דין הבקיא בהכנת תקנונים לחברות.

להלן חלק מאבני הדרך שרצוי לתת עליהם את הדעת בעת ניסוח תקנון לחברה פרטית

 • התנאים לחלוקת דיבידנד  מי זכאי ליהנות מרווחי החברה, איזה סכומים מתוך הרווחים יש לחלק ועוד.

 • חלוקת סמכויות בין הדירקטוריון לאסיפה הכללית.
 • קביעת מנגנונים לקבלת החלטות  בין היתר, על-מנת למנוע מהחברה להיכנס למצב של קיפאון – על מקימי החברה להחליט באיזה אופן רצוי שההחלטות בחברה יתקבלו (פה אחד, רוב מסוים וכו’).
 • הקצאת זכויות לבעלי המניות.
 • תנאים או מגבלות על פירוק החברה על ידי בעלי המניות לעיתים רצוי להסדיר מראש מהם התנאים לפירוק החברה – האם בעלי המניות יוכלו לרכוש את החלק של בעל המניות היוצא? האם סכסוך ביניהם יוכרע על-ידי בורר מוסכם? באיזה אופן יתבצע הליך פירוק החברה? 
 • תנאים להעברת מניות פעמים רבות בעלי המניות של החברה מעוניינים לקבוע מגבלות שונות להעברת מניות בחברה, כגון זכות סירוב, זכות הצטרפות ועוד.
 • תקנון שלא נערך כנדרש, עלול לגרור את בעלי המניות להליכים משפטיים יקרים ומיותרים.  

שינוי תקנון חברה

חברה יכולה לשנות את תקנונה מעת לעת בהתאם למגבלות הצדדים ולדרכים הקבועות בחוק ובפסיקה, להלן מספר דגשים בעת שינוי הוראות התקנון. חברה שהוקמה לפני חקיקת חוק החברות צריכה לבחון גם את הוראות פקודת החברות טרם ביצוע שינויים. לפני שינוי הוראות התקנון רצוי להסתייע בשירותיו של עורך דין. למשל התקנון של החברה יכול להשתנת בעת כניסת משקיעים לחברה (לדוגמה בעקבות חתימה על הסכם השקעה).

 1. שינוי התקנון ייעשה בהחלטה של האסיפה הכללית שהתקבלה ברוב רגיל, אלא אם הוראות התקנון קובעות כי דרוש רוב אחר או שהחברה הגבילה את זכותה לשנותו.
  • יש לציין כי חברה לא יכולה לשלול לחלוטין את אפשרותה לשנות את התקנון.
  • שינוי של הוראה שנקבע לגביה בחוק שניתן להתנות עליה או הוראה בתקנון הצריכה להתקבל ברוב מסוים ניתן יהיה לשנותה בהחלטה שתתקבל באסיפה באותו רוב מסוים או ברוב המוצע, לפי הגבוה מביניהם.
 2. היה ומניות החברה מחולקות לסוגים שונים ולא נקבע אחרת בתקנון החברה, לא ניתן לשנות את התקנון באופן שיפגע בזכויות של אחד מסוגי המניות ללא אישור אסיפת אותו הסוג ברוב הדרוש לשינוי התקנון.
 3. ללא הסכמתו של בעל המניות, לא ניתן לשנות את תקנון החברה באופן המחייב אותו לרכוש מניות נוספות או להרחיב את הקיף אחריותו.

יוער כי, רשימה זו לא ממצה את הדרכים לשינוי הוראות התקנון, כמו כן טרם השינוי חשוב לעיין היטב בהוראות החוק.

מתי השינויים בתקנון החברה נכנסים לתוקף?

 1. חלק מהשינויים נכנסים לתוקף מיום רישום השינויים אצל רשם החברות – שינוי שם החברה, שינוי מטרות החברה, שינוי ההופך את החברה לחברה לתועלת הציבור.
 2. למעט השינויים שבסעיף הקודם, יתר השינויים תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה, אלא אם נקבע מועד אחר לתחולתם.
 3. על החברה לדווח לרשם על כל שינוי בתקנון החברה תוך 14 יום (על חובות דיווח נוספות לרשם החברות ראו דיווח לרשם החברות). 

המלצה למקימי חברות, חשוב לבדוק היטב את תקנון החברה לפני הגשתו לרשם החברות מאחר וכל טעות בו תאלץ את המייסדים להמציא תקנון חדש (מה שיגרור אחריו עלויות מיותרות ועיכובים ברישום חברה), לכן לצורך הכנת תקנון לחברה מומלץ להיעזר בשירותיו של עו”ד.

משרד עו”ד ברוקס מספק ייעוץ משפטי לחברות, ליזמים ולאנשי עסקים ומסייע להם, בין היתר, בתכנון והקמה של חברות ובניסוח תקנונים.


משרד עו”ד ברוקס מלווה באופן אישי וצמוד חברות וסטארטאפים בכל שלבי פעילותם, החל משלב ההקמה, דרך גיוס ההון ועד לשלב המכירה. לליווי משפטי בעסקאות השקעה וגיוסי הון אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר