משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

קבלת החלטות בחברה – דרכים לקבלת החלטות וניהול סיכונים משפטיים

קבלת החלטות בחברה פעמים רבות הופכת למורכבת, אומנם בחברות רבות או בין בעלי מניות רבים ישנם מנגנונים שונים להתמודד עם הקשיים הנלווים לתהליכי קבלת החלטות בחברות, פרטיות וציבוריות. יחד עם זאת, יש לא מעט קשיים אשר פוקדים את מקבלי ההחלטות בדרך.

רוב הקשיים נובעים מהרצון לבצע ניהול והערכה של הסיכונים הנלווים לתהליכי קבלת ההחלטות. על-מנת להפחית סיכונים משפטיים יש להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום החברות.

רשימה זו תסקור, בקצרה ובאופן לא ממצה, את השאלות הבאות: באיזה אופן משפיעים בעלי המניות על תהליכי קבלת ההחלטות בחברה פרטית? ומי הגורם שאחראי על קבלת ההחלטות בחברה הפרטית? מה תפקידם של בעלי המניות בחברה? מהו תפקידו של הדירקטוריון ומהו תפקידו של המנכ”ל? מדוע כדאי לנושאי המשרה ובעלי מניותיה בחברות פרטיות וציבוריות לקבל ייעוץ משפטי בנוגע לתכנון תהליכי קבלת ההחלטות בחברה וכן בעת קבלת החלטות שונות בנוגע לפעילות החברה?

איך מתקבלות החלטות בחברה?

ככל אופן ניהול החברה מוסדר בהוראות חוק החברות ובתקנון החברה. יצוין כי ניהול החברה ותהליך קבלת ההחלטות בה שונים בין חברה פרטית לחברה ציבורית. בחברה ציבורית, ישנה רגולציה רבה ומורכבת יותר, כגון ועדות ביקורת, דירקטורים חיצוניים ועוד, ולכן תהליכי קבלת ההחלטות בחברות ציבוריות כפופות למגבלות רבות ואף לעינה הבוחנת של הרשות לניירות ערך. בחברות פרטיות, בעלי המניות המייסדים פעמים רבות לוקחים חלק פעיל בניהול החברה, הם מתמנים למנכ”לים ולדירקטורים, הם מעצבים את מדיניות החברה ומקבלים החלטות עבורה.

החברה ובעלי מניותיה רשאים לקבוע בתקנון של החברה ולעיתים גם בהסכמים בין בעלי מניות (כגון הסכם מייסדים) הוראות שונות לעניין חלוקת סמכויות ותהליכי קבלת החלטות, את התקנון ניתן לעדכן מעת לעת בהתאם להוראותיו ולמגבלות החוק. אולם, חשוב לדעת כי ישנם מספר נושאים אשר לא ניתנים לשינוי – הוראות חוק קוגנטיות (להרחבה ראו – תקנון חברה וגם יש לעיין בחוק החברות ולהתייעץ עם עורך דין לדיני חברות). ולכן, בעלי המניות המייסדים מתכננים בקפידה את הוראות התקנון וההסכמים הנוגעים לניהול החברה ותהליכי קבלת ההחלטות בה. בהקשר זה חשוב לשים ולהימנע עד כמה שאפשר מהתנהלות המתבצעת בניגוד למגבלות החלות על החברה בתקנון או בהסכמים.

ככל חברות בישראל מורכבת משלושה גופים מרכזיים – האסיפה הכללית, הדירקטוריון והמנכ”ל – המכונים האורגנים של החברה. יצוין כי בחברות ציבוריות, ישנן גופים נוספים כגון ועדת ביקורת, ועדת תגמול ועוד. כל עוד לא נקבע אחרת בדין או בהסכם ובכפוף למגבלות החוק, להלן תיאור קצר וחלקי של שלושת הגופים המרכזיים בחברות:

  1. האסיפה הכללית – אסיפת בעלי המניות – בחוק החברות נקבעה רשימה של החלטות שחייבות להתקבל באסיפה הכללית של בעלי המניות (עליהן לא ניתן להתנות): כל שינוי בתקנון החברה, הפעלת סמכויות הדירקטוריון, מינוי רו”ח מבקר לחברה ותנאי העסקתו, מינוי דירקטורים חיצוניים, אישור עסקאות שונות, הגדלה והפחתה של הון המניות הרשום ועוד. עקרונית, האסיפה הכללית לא רשאית להתערב בסוג ההחלטות שנועדו לדירקטוריון והוא מקבל את החלטותיו באופן עצמאי.
  2. הדירקטוריון (מועצת המנהלים) מורכב מדירקטורים, נושאי משרה בחברה (חברי הדירקטוריון) וככול שלא נקבע אחרת בהוראות התקנון או בהסכם אחר הדירקטורים ימונו על ידי בעלי המניות. הדירקטוריון הוא הגוף שמתווה את מדיניות החברה ומפקח על ההנהלה, במסגרת זו הוא אחראי, בין היתר, על הנושאים הבאים: קביעת תכניות פעולה של החברה וסדרי עדיפויות ביניהן, בדיקת מצבה הפיננסי של החברה, אישור עסקאות הטעונות אישור, חווי דעה על הצעות רכש מיוחדות, חלוקת דיבידנדים ועוד. סמכויות אלו ואחרות אינן ניתנות להאצלה. יש לציין כי, חוק החברות מקנה לחברי מועצת המנהלים את הסמכות השיורית לפעול בשם החברה, כאשר היא לא הוענקה לאף גוף אחר. כמו כן, הדירקטוריון רשאי להורות למנכ”ל כיצד עליו לנהוג ובמידה ולא יעשה כן הדירקטוריון יכול להפעיל את סמכותו של המנכ”ל. (למידע נוסף בנוגע לסיכונים משפטיים הנובעים מתהליכי קבלת ההחלטות של הדירקטורים ודרכי פעולה ראו – ייעוץ משפטי לדירקטורים).
  3. המנכ”ל (המנהל הכללי) – ממונה על הניהול השוטף של החברה בהתאם למדיניות שהתווה הדירקטוריון והנחיותיו. המנכ”ל מנהל את הפעילות השוטפת של החברה ולצורך כך הוא מקבל החלטות על בסיס יום יומי. למנכ”ל מסורה הסמכות השיורית לעניין ניהול וביצוע הפעולות בחברה.

האם בעלי המניות הם אלו שקובעים את סדר יומה של החברה? כאמור לעיל בעלי מניות, במיוחד בחברות פרטיות, או כאלו המחזקים בשיעור החזקות גדול בחברות ציבוריות, הם פונקציה משמעותית ביותר בקביעת עתיד החברה ומדיניותיה. בלא מעט מקרים לבעלי המניות יש השפעה ישירה על עתיד החברה. יחד עם זאת, לבעלי מניות יכולה להיות גם השפעה עקיפה, על תהליכי קבלת ההחלטות בחברה, באמצעות מינוי של עצמם או של נציגים מטעמם לעמדות מפתח.

יודגש, הן בעלי המניות והן נושאי המשרה כפופים למגבלות הדין, למשל על נושאי משרה בחברה חלה חובת זהירות וחובת אמונים ועל בעלי מניות בחברה חלה חובה לפעול בתום לב ולהימנע מניצול לרע של כוח בחברה, כאשר על בעלי שליטה בחברות חלות חובות נוספות. משכך, נקיטת פעולה או מדיניות הסותרת את הוראות הדין והספיקה על-ידי בעלי מניות או נושאי משרה בחברה עשויה לחשוף את בעלי המניות או נושאי המשרה לסכסוכים משפטיים ותביעות כספיות, ובמקרה הפחות נעים להליכים פליליים.

​​לסיכום, בידי בעלי המניות (בחברות פרטיות וציבוריות) פעמים רבות יש את היכולת לעצב את תהליכי קבלת ההחלטות בחברה בהתאם ליכולת ההשפעה שלהם בחברה הספציפית ובכפוף למגבלות הדין.

משרד עו”ד ברוקס, מספק ייעוץ משפטי לחברות, משקיעים, לבעלי מניות ונושאי משרה בחברות, לייעוץ מקצועי בנושא אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר