משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

זכות בעל מניות למידע מהחברה – מה הזכויות שיש לבעל מניות בחברה פרטית או בחברה ציבורית?

משרד עו”ד ברוקס מעניק ייעוץ משפטי לבעלי מניות ולתאגידים בכל הנוגע לפעילותם העסקית לרבות בעת סכסוכים עסקיים בין בעלי מניות או נושאי משרה (למידע נוסף ראו סכסוך בין בעלי מניות).

קבלת מידע מחברה יכולה להשפיע באופן מהותי על החלטותיו של בעל מניות ובהתאם על זכויותיו – פעמים רבות אי קבלת המידע או קבלת מידע שגוי מובילה לסכסוכים בין בעלי המניות ולתביעות – לאור חשיבות הנושא נקבע בחוק החברות כי לבעלי מניות בחברות בישראל יש זכות לקבל מידע ולעיין במידע, אך זכות זו היא מוגבלת בהתאם למסגרת שנקבעה בדין.

רשימה זו תציג בקצרה, ובאופן לא ממצה, מה כוללת זכותם של בעלי מניות בחברה, לעיין במידע של החברה או לקבל מידע על החברה. חושב לציין כי על-מנת לקבל מענה מקיף לנושא יש לבחון את נסיבות המקרה הספציפי נכון לעיין בפסיקה המתעדכנת מעת לעת וכן בהוראות הדין, לרבות חוק החברות ופקודות החברות.

מדוע בעלי השליטה או נושאי משרה בחברה לעיתים מעדיפים להסתיר מידע מבעלי המניות? הסתרת מידע עשויה לנובע מסיבות רבות ובכלל זה שיקולים עסקיים לגיטימים ולעיתים מסיבות אחרות, למשל הגנה על אינטרסים אישיים של חלק מבעלי השליטה בחברה ובמקרה הפחות נעים, בניסיון להתעשר שלא כדין על חשבון החברה ו/או על חשבון בעלי מניות אחרים.

אי מסירת מידע לבעל מניות היא תופעה נפוצה והיא בדרך כלל מתרחשת על רקע משבר אמון בין בעלי מניות או בין בעלי מניות לנושאי משרה בחברה. על-מנת להתמודד נכון עם התנהלות קשה זו, רצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

מה המידע שבעלי המניות זכאים לקבל מהחברה?

לצורך בחינת הנושא מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום (עורך דין לחברות) וכן לעיין בהוראות הדין השונות, לרבות חוק החברות, פקודת החברות ופסקי הדין המתעדכנים מעת לעת. כמו כן הזכויות של בעלי המניות עשויות להיות מושפעות מגורמים שונים למשל התקנון של החברה, הסכמים ועוד.

אילו מסמכים רשאי בעל מניות לקבל לידיו או לעיין בהם?

להלן רשימת נושאים המוזכרת בסעיפי חוק החברות (בדגש על סעיפים 184-185) ובפקודת החברות:

  • בעל מניות זכאי לעיין בפרוטוקולים של האסיפה הכללית (אסיפת בעלי המניות), כאשר האסיפה חייבת לשמור העתק מהפרוטוקולים שלה במשרדה למשך 7 שנים.
  • בעל מניות זכאי לעיין במרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים בחברה (כמוגדר בחוק החברות).
  • בעל מניות רשאי לעיין בתקנון של החברה.
  • בעל מניות רשאי לעיין בדוחות הכספיים השנתיים של החברה שאינה תאגיד מדווח (סעיף 187 לחוק).
  • זכות למידע נוסף הנתונה לבעל מניות היא כל מסמך שעל החברה להגיש לפי הוראות הדין.
  • בעל מניות רשאי לעיין בפנקס השעבודים של החברה.
  • בעל מניות רשאי לדרוש מהחברה (בציון מטרת הדרישה) לעיין בכל מסמך שברשות החברה בנוגע לנושאים אלו: 1) בחברה פרטית אם הדבר נמצא על סדר יומה של האסיפה הכללית. 2) מסמך ביחס לפעולה או עסקה אשר כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה כגון עסקאות או פעולות בהן לנושא משרה יש עניין אישי, ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה (להרחבה יש לעיין בחוק החברות).
  • בעל מניות, אחד או יותר, המחזיקים ב-10% מכוח ההצבעה בחברה שאינה תאגיד מדווח, רשאים לדרוש למנות רו”ח מבקר לחברה שימצא להם פירוט מלא של כל התשלומים ששילמה החברה לכל אחד מהדירקטורים שלה והתחייבות לתשלומים שקיבלה על עצמה החברה.

משרד עו”ד ברוקס מייעץ ומייצג שותפים, בעלי מניות, נושאי משרה וגורמים אחרים בסכסוכים עסקיים, לייעוץ מקצועי אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר