משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

הקמת שותפות

שותפות היא צורת התאגדות מורכבת, המטילה אחריות רבה על השותפים, ולכן טרם הקמת שותפות ולצורך הכנת הסכם שותפות יש לפנות לייעוץ משפטי פרטני מעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום השותפויות.

משרד עו”ד ברוקס בעל ידע וניסיון רב בבניית תשתית משפטית איתנה לניהול הפעילות העסקית, לייעוץ משפטי צרו איתנו קשר

רשימה זו תסקור בקצרה ובאופן לא ממצה, את הסוגיות הבאות:

 1. מהי שותפות ואילו סוגי שותפויות קיימות?
 2. מהם התנאים להקמת שותפות עסקית?
 3. מהן הזכויות והחובות של השותפים בשותפות?
 4. מהם השיקולים בדבר הקמת שותפות (יתרונות וחסרונות)?
 5. מדוע כדאי לשותפים לעסק לחתום על הסכם שותפות?

מהי שותפות?

שותפות היא קיום קשר בין לפחות שני גורמים המנהלים עסק במשותף כדי להפיק ממנו רווח. שותפות יכולה להיות בין יחידים או חברות בע”מ. הגדרה רחבה ומדויקת יותר מצויה בפקודה – חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות. קשרי שותפות הם הקשרים בין בני אדם המנהלים יחד עסק (כל משלח יד שמותר לעסוק בו) לשם הפקת רווח, למעט קשרים בין חברי תאגיד שאוגד לפי דין.

מהן סוגי השותפויות הקיימות? לפני הקמת שותפות חשוב להבחין בין שותפות כללית לשותפות מוגבלת והאם השותפות התאגדה בארץ או שמדובר בשותפות חוץ. שותפות כללית – בשותפות זו כל השותפים מנהלים יחדיו את עסקי השותפות וכולם חבים בחובות השותפות ביחד ולחוד. לעומת זאת, שותפות מוגבלת מורכבת מלפחות שותף אחד שאחריותו אינה מוגבלת (שותף כללי) ושותף אחר שאחריותו מוגבלת (שותף מוגבל). אחריותו של השותף המוגבל היא מצומצמת עד לגובה השקעתו והוא אינו רשאי להתערב בניהול עסקי השותפות, הכל בכפוף להוראות החוק פקודות השותפויות.

הערה חשובה – לא מעט שותפים פועלים במסגרת משפטית של שותפות מבלי לדעת זאת, או מבלי להכיר לעומק את ההשלכות הכרוכות בכך.

הקמת שותפות – אחריות השותפים בשותפות לפי פקודת השותפויות

אם החלטתם להקים שותפות או אם עסקכם פועל במסגרת שותפות, חשוב מאוד שתכירו את הוראות הדין והפסיקה החלים על השותפים. בין יתר ההוראות הדין הרבות נושאים אלו חשובים במיוחד (הוראות אלו חשוב לקרוא לצד הפסיקה ולצד הוראות הסכם השותפות):

 • לאחר הקמת שותפות, ככל, כל שותף העושה עסק מהסוג שהשותפות עושה מחייב בכך את השותפות ואת יתר השותפים, למעט מקרים חריגים. כל פעולה או תעודה שנעשתה ע”י המורשה לכך (בין אם הוא שותף ובין אם לאו) בשם השותפות או בכוונה לחייב את השותפות, יחייבו את כל השותפים והשותפות (סעיפים 14-15 לפקודה).
 • כל שותף חייב עם שאר השותפים ביחד ולחוד לחיוביים שחבה בהם השותפות. אם אתם פועלים במסגרת שותפות או מעוניינים להקים שותפות חשוב לדעת שהשותפים בשותפות חבים גם בגין עוולה שביצע שותף אחר (כמפורט בסעיף 18 לפקודה) וגם בגין פגיעה בנכסי הזולת.
 • ככלל, שותף הפורש מהשותפות ימשיך לחוב בחיובי השותפות שנוצרו לפני פרישתו. אולם, שותף המצטרף לשותפות לא יחויב בחובות השותפות שנוצרו לפני הצטרפותו.

זכויות וחובות השותפים בשותפות לפי הפקודה

חובת השותפים היא להיות ישרים ונאמנים זה לזה, למסור לכל שותף חשבונות נכונים ומידע שלם בכל עניין הנוגע לשותפות וכן לנהל את הפעילות העסקית לתועלת משותפת.

להלן פירוט קצר, ולא ממצה, בנוגע לזכויות והחובות של השותפים בעסקי השותפות, בהעדר הסכמה אחרת בין השותפים ובכפוף להוראות הדין:

 • שותף זכאי לחלק בהון וברווחי העסק ובחובותיו בהתאם ליחס ההון שהשקיע בשותפות.
 • חילוקי דעות יוכרעו בהצבעה של רוב השותפים; כדי לבצע שינויים בנושאים מהותיים יש צורך בהסכמה פה אחד.
 • שותף לא זכאי לשכר בעבור עבודתו בעסקי השותפות.
 • כל שותף רשאי להשתתף בניהול עסקי השותפות.
 • שותף יתקבל לשותפות בהסכמת כל השותפים.

מהם התנאים להקמת שותפות עסקית?

האם חובה לרשום שותפות? על מנת להקים שותפות שנועדה לנהל עסק יש לרשום אותה אצל רשם השותפויות. אולם, עצם הרישום לא משפיע על השאלה האם בין הצדדים נוצרו יחסי שותפות או לא. כלומר, לשותפות ערך דקלרטיבי בלבד, ולכן גם אם השותפות לא נרשמה השותפים עדיין חוסים תחת פקודת השותפויות (להרחבה ראו – רישום שותפות).

האם חובה על הצדדים לערוך הסכם שותפות? בהקמתה של שותפות כללית, להבדיל משותפות מוגבלת, הצדדים לא חייבים לערוך הסכם שותפות על מנת לחסות תחת הוראות הפקודה. ולכן חשוב לשים לב כי על אף שחובה לרשום שותפות אצל רשם השותפויות, שותפות כללית נוצרת גם ללא רישומה, ולכן העדר רישום לא מעיד על שאלת היווסדות. זאת להבדיל מחברה, אשר כינונה נוצר רק לאחר רישומה אצל רשם החברות, עם קבלת תעודת התאגדות לחברה. המשמעות של היווצרות השותפות הכללית ללא רישום היא שבין השותפים נוצרים יחסי שותפות המטילים חובות ואחריות על השותפים לפי הפקודה.

מספר השותפים בשותפות – לא פחות משניים ולא יותר מעשרים (אלא אם התקבלו האישורים הדרושים לפי החוק) ובשותפות מקצועית, עו”ד ורו”ח, עד חמישים.

שותפות לא תירשם בשמות הבאים – בשם שבו כבר רשומה חברה בישראל או בשם של שותפות קיימת או בשם הדומה להם עד כדי הטעיה, שם או תואר המרמז על חסות המדינה או על קשר עם הממשלה. נוסף על כך, אין לרשום שותפות עם המילים: “בערבון מוגבל”, בע”מ וגם לא “בנק, “בנקאות”, “לשכת המסחר” או כל חיקוי לשמות אלו.

אישיות משפטית נפרדת לשותפות הרשומה – השותפות הרשומה יכולה לתבוע ולהיתבע, אולם, בשונה מתאגיד, אישיותה המשפטית הנפרדת של השותפות אינה יוצרת חיץ המפריד בין השותפים לשותפות ביחס לחובות השותפות, אלא להפך בשותפות אחריות השותפים בלתי מוגבלת, למעט אחריותו של השותף המוגבל בשותפות מוגבלת (ראו גם ע”א 94/56 טננבוים נ’ נחום (1956)).

הקמת שותפות עסקית או פתיחת חברה – מה עדיף?

האם כדאי להקים שותפות? יזמים ואנשי עסקים רבים נתקלים בשאלה איך כדאי להתאגד? האם כדאי להקים שותפות או לפתוח חברה? שאלה זו תלויה במשתנים רבים, כגון מידת הסיכון האישי והחשיפה המשפטית שהצדדים מוכנים ליטול על עצמם, האם יש כוונה לגייס כספים ממשקיעים ועוד. מה ההבדל בין שותפות לחברה? אחד ההבדלים המרכזיים הוא העיקרון שאחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת עד לגובה השקעתם, בעוד שבשותפות אחריות השותפים היא בלתי מוגבלת. לפני הקמת שותפות מומלץ לעיין בשיקולים השונים הנלווים לניהול עסקים במסגרת שותפות מול השיקולים בדבר ניהול עסקים במסגרת חברה בע”מ.

לפני שנעמוד על השיקולים בדבר הקמת שותפות עסקית חשוב לציין כי בחינת השאלה האם להתאגד כשותפות? משתנה בין מקרה לבין, ולא מדובר רק בשיקולים הכללים המוצגים ברשימה להלן. משתנים נוספים שיש לקחת בחשבון בטרם הקמת שותפות הם: סוג העסק המדובר, ההסכמות החוזיות אליהם הגיעו הצדדים, מערכת היחסים בין השותפים, העדפותיהם ואילוציהם. עוד יובהר כי חלק מהשיקולים שיוצגו להלן מגלמים בתוכם הנחות שלא תמיד יתקיימו.

יתרונות בהקמת שותפות

להלן מספר יתרונות בולטים בהקמת שותפות:

 1. ניהול דינמי – העדר הפורמליות בשותפות במובנים מסוימים עשויה להקל על השותפים בעת הניהול. להבדיל מחברה בה תהליכי קבלת החלטות עשויים להיתקל בעיכובים ומכשולים בשל הצורך באישורם של האורגנים השונים. כמו כן, כל עוד עסקינן בשותפות כללית כל שותף יכול לקבל החלטות על ניהולה, בעוד בחברה הניהול מצוי בידיהם של בעלי התפקידים (רוב ההחלטות מופקדות בידי המנכ”ל והדירקטוריון).
 2. עלויות ניהול והקמה – ניהול ספרי החשבונות ותשלום אגרת רישום זולים יותר בשותפות מאשר בחברה. אגרת רישום חברה הינה בגובה של כ-2600 ש”ח, כאשר אגרת רישום שותפות הינה בגובה של כ-950 ש”ח. יש לציין כי בשותפות, להבדיל מחברה, אין חובה למנות רו”ח שיבקר את דוחותיה.
 3. מיסוי – השותפות כגוף משפטי להבדיל מחברה, לא ממוסת. המיסוי הוא אישי, על חברי השותפות (השותפים). היתרון המרכזי הוא שבמצב של הפסדים כל שותף יכול לקזז את הפסדיו מול פעילויות האחרות. אולם לחברות יש יתרונות מיסויים אחרים.
 4. פירוק שותפות – פעולת הפירוק של השותפות עשויה להיות פשוטה בהרבה מפירוק חברה.

חסרונות בהקמת שותפות

להלן מספר חסרונות בולטים בניהול עסקים במסגרת שותפות, שוב יובהר כי חלק מהאמור להלן הוא תלוי נסיבות והסכמים שחלים על הצדדים ולכן אין להסתמך על האמור ללא התייעצות עם עו”ד:

 1. מספר שותפים מוגבל ל-20 – למעט חריגים ובהתאם להוראות הדין.
 2. מגבלות עבירות הזכויות בשותפות – על מנת לצרף שותף נוסף יש צורך בהסכמה פה אחד של כל השותפים. יחד עם זאת, שותף לא יכול להעביר את חלקו בניהול עסקי השותפות לאחר ללא הסכמת שאר השותפים.
 3. אחריות בלתי מוגבלת (סיכון גבוה) – החיסרון המרכזי בשותפות הוא שהשותפים אחראיים באופן אישי לחובות השותפות, למעט בשותפות מוגבלת (להוציא את השותף הכללי). כלומר, נושים של השותפות עלולים לתבוע באופן אישי את השותפים ולפרוע מכיסם הפרטי את חובות השותפות. כאשר בעת ניהול העסק במסגרת חברה בע”מ נהנים בעלי המניות (הבעלים של החברה) מעקרון הגבלת האחריות בכפוף לחריגים ולהוראות הדין.
 4. מיסוי – המיסוי האישי על חברי השותפות עשוי להעניק יתרונות מסוימים, אך אפשרויות תכנוני המס של שותפות מצומצמים יותר מאשר לחברה. חברה יכולה להותיר חלק מהכספים בתוך החברה וכך בעלי המניות יכולים לדחות את אירוע המס.
 5. אורך חיים קצר – שותפות כללית תחדל להתקיים, תתפרק, עם מות אחד השותפים או פשיטת רגלו (ובשותפות מוגבלת – עם מותו של השותף הכללי). זאת להבדיל מחברה, לה יש חיות נצחית – פטירתו או פשיטת רגלו של בעל מניות לא ישפיעו על חיותה.

האם יש צורך בהסכם שותפות? המקימים שותפות כללית לא חייבים לערוך ביניהם בהסכם בכתב, לעומת זאת המעוניינים להקים שותפות מוגבלת חייבים לערוך הסכם כתוב.

חשוב לציין כי ללא עריכת הסכם שותפות, יאמצו השותפים באופן אוטומטי את ההוראות השונות בפקודת השותפויות ואלו משפעיות באופן ישיר על זכויותיהם וחובותיהם.

המלצה לסיום, מאחר והקמת שותפות טומנת מכשולים רבים למתקשרים, לפני ההקמה מומלץ להשקיע זמן ומחשבה בנוגע לחלוקת התפקידים בין השותפים, אופן ניהול השותפות ופירוקה, יתר הזכויות החובות של השותפים, מכלול נושאים אלו רצוי להסדיר בהסכם השותפות.

מדוע לא כדאי לאמץ את הכללים הקבועים בפקודת השותפויות או מדוע רוב היזמים מעדיפים לערוך הסכם שותפות? בדרך כלל, שותפים לא ממהרים לאמץ את הוראות הפקודה מאחר והם רוצים לתת ביטוי להעדפותיהם השונות המתחשבות במערכת היחסים שלהם ובמורכבות המסחרית של העסק. חלק לא קטן מהבעיות מתעוררת כאשר השותפים לא מכירים הוראות הפקודה ובכל זאת הם בוחרים לנהל את עסקם ללא הסכם שותפות.

משרד עו”ד ברוקס מעניק ייעוץ משפטי לשותפויות, לחברות וליזמים בכל הכרוך בהקמת שותפויות, ניסוח הסכמי שותפות, בניהול השותפות ובפירוקה.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר