משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

הסכם סוכנות (באנגלית Agent Agreement) – נקודות חשובות לספקים ולסוכנים

משרד עו”ד ברוקס מספק ייעוץ משפטי לספקים ולסוכנים בעת התקשרות בחוזה סוכנות ובסוגיות הנוגעת ליחסי סוכן-ספק. לליווי מקצועי בתחום אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם.

אם אתם מנהלים עסק או חברה אשר מפעיל סוכנים או סוכן שעומד לפני התקשרות בחוזה סוכנות להלן מספר דגשים חשובים בנוגע להתקשרות, ליחסי סוכן-ספק ולחובות החלות על המתקשרים בחוזה.

לצורך הכנת הסכם סוכנות או כתיבת הערות לחוזה סוכנות יש להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

בקצרה יצוין כי סוכנות היא צורת התקשרות עסקית בין סוכן לספק או ליצרן של טובין, כאשר הסוכן פועל עבור הספק או היצרן לצורך קידום עסקיהם כמוגדר בין הצדדים בהסכם הסוכנות. לרוב תפקיד הסוכן הוא איתור עסקאות ו/או לקוחותיו עבור הספק, לרבות באמצעות ניהול משא ומתן וסגירת עסקאות. למשל סוכן של מוצרי מזון, קוסמטיקה, מכשור אלקטרוני וכיו”ב פועל עבור הספק לשווק את מוצריו ולהגדיל את מעגל לקוחותיו.

ביחסי סוכנות שני הצדדים אומנם פועלים למטרה משותפת, הגדלת המכירות של הספק, אך יחד עם זאת מדובר במערכת יחסים מורכבת, בה קיימים, בין היתר, פערי מידע בין הצדדים וקשיי פיקוח, במיוחד כאשר הספק או היצרן פועלים בחו”ל.

הסכם סוכנות

מערכת היחסים הספציפית בין הספק לסוכן המגדירה את הזכויות והחובות של הצדדים מעוגנת ומפורטת בהסכם הסוכנות שנחתם ביניהם. הסכמי הסוכנות משתנים לפי נסיבות ההתקשרות, בהתאם לכוח המיקוח של הצדדים, צפיותיהם, מידת הסיכון שהם מוכנים לטיול על עצמם וכיו”ב. הסכם הסוכנות כולל סעיפים המתייחסים למבנה ההתקשרות, תקופת ההסכם, סעיף הגדרות למונחים ומושגים הכוללים בהסכם, פרטים מלאים של הצדדים, התייחסות לנושא בלעדיות בתחום מסוים או באזור מסוים, אופן פעולתו של הסוכן והיקף ההרשאות שמעניק לו הספק, עמלת הסוכן (התמורה שתשולם לסוכן עבור פעולתו) ואופן תשלום העמלה, התחייבויות של הסוכן לסודיות, אי תחרות, הדין החל על ההסכם, פעולות שיחשוב להפרת הסכם, תנאים לביטול ההסכם, אופן יישוב סכסוכים, אופן מסירת הודעות לצדדים, זכויות וחובות נלוות, מצגים שונים של הצדדים ועוד.

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק) התשע”ב-2012

טרם התקשרות בחוזה סוכנות מומלץ גם להכיר את החקיקה האחרונה בתחום, חוק חוזה סוכנות משנת 2012, אשר מתווה מספר הוראות חשובות ביחסים בין הסוכן לבין הספק לרבות הגדרת של סוכן מסחרי, ספק וטובין. כמו כן חוק חוזה סוכנות מתייחס לחובת הנאמנות של הצדדים המתקשרים בחוזה, יש בו סעיפים הנוגעים לאופן סיום ההתקשרות בין הצדדים וכן פיצוי במקרה של סיום חוזה סוכנות, הכל בכפוף להוראות הדין והפסיקה.

להלן מספר הוראות מרכזיות בחוק חוזה סוכנות:

  • סעיף 1 לחוק חוזה סוכנות מגדיר את המונחים הבאים: “טובין” – נכס מוחשי שאינו מקרקעין; “סוכן מסחרי” – מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק; “ספק” – יצרן טובין או בעל זכות להשתמש במוניטין ובסימני מסחר הקשורים לטובין, המשווק את אותם טובין; לעניין זה, “סימן מסחר” – בין רשום ובין שאינו רשום.
  • חוזה סוכנות מוגדר בחוק באופן הבא: חוזה סוכנות הוא חוזה בתמורה בין ספק ובין סוכן מסחרי, שבו הספק מייפה את כוחו של הסוכן המסחרי בהרשאה מתמשכת לאיתור לקוחות חדשים או להתקשרות נוספת עם לקוחות קיימים, לשם רכישת טובין המשווקים על ידי הספק, בלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד או קשרי שותפות.
  • החוק קובע חובת נאמנות על המתקשרים בחוזה סוכנות: הצדדים לחוזה סוכנות חייבים לפעול זה כלפי זה בנאמנות.
  • בסעף 4 לחוק חוזה סוכנות יש התייחסות לאופן סיום ההתקשרות בין הסוכן לספק:​ 4.(א) צד לחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת לצד האחר בתוך זמן סביר מראש ובכתב, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת לא תפחת מאלה, לפי העניין: (1) במהלך ששת החודשים הראשונים מיום תחילת החוזה – שבועיים; (2) במהלך התקופה שתחילתה בחודש השביעי מיום תחילת החוזה עד תום השנה הראשונה מאותו מועד – חודש;​ (3) במהלך השנה השנייה מיום תחילת החוזה – חודשיים; (4) במהלך השנה השלישית מיום תחילת החוזה – שלושה חודשים; (5) במהלך השנה הרביעית מיום תחילת החוזה – ארבעה חודשים; (6) במהלך השנה החמישית מיום תחילת החוזה – חמישה חודשים; (7) במהלך השנה השישית מיום תחילת החוזה ואילך – שישה חודשים. 4.(ב) קבעו צדדים לחוזה סוכנות תקופות הודעה מוקדמת ארוכות מאלה הקבועות בסעיף קטן (א), לא תפחת תקופת ההודעה המוקדמת שתחול על סיום החוזה על ידי הספק מתקופת ההודעה המוקדמת שתחול על סיום החוזה על ידי הסוכן המסחרי. 4.(ג) (1) מסר אחד הצדדים הודעה מוקדמת על סיום חוזה הסוכנות, רשאי הספק להורות לסוכן המסחרי להפסיק לאלתר לפעול בעבורו כסוכן; הורה ספק לסוכן המסחרי כאמור, ישלם לו פיצוי כאמור בפסקה (2) בעד התקופה שלגביה יפסיק הסוכן לפעול בעבורו (בסעיף קטן זה – דמי הודעה מוקדמת); (2) דמי הודעה מוקדמת יהיו בסכום השווה למכפלה של תקופת ההודעה המוקדמת בממוצע של רווחי הסוכן המסחרי במחצית השנה שקדמה לסיום חוזה הסוכנות או במחצית השנייה של תקופת החוזה, לפי התקופה הקצרה; ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע דמי הודעה מוקדמת בסכום שונה אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, בהתחשב בשינויים שחלו בתנאי השוק או בענף שבו פעל הסוכן המסחרי.​ 4. (ד) חוזה סוכנות לתקופה קצובה שהסתיים והוארך על ידי הצדדים בלי שקבעו מועד לסיומו, ייחשב לעניין סעיף זה כחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה, ותקופת ההודעה המוקדמת תחושב לפי תקופת החוזה מיום תחילתו.
  • בסעיף 5 לחוק ישנה התייחסות לפיצוי במקרה של סיום חוזה הסוכנות: 5. (א) הסתיים חוזה סוכנות על ידי אחד הצדדים, יהיה סוכן מסחרי זכאי לפיצוי מהספק בשל התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או בשל גידול משמעותי בהיקף עסקיו של הספק עם לקוחות קיימים, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) חוזה הסוכנות היה בתוקף שנה לפחות; (2) בתקופת חוזה הסוכנות, הסוכן המסחרי היה הגורם היעיל להתקשרויות או לגידול בהיקף העסקים כאמור; (3) ההתקשרויות או הגידול בהיקף העסקים כאמור מניבים פירות לספק גם לאחר תום תקופת חוזה הסוכנות. 5.(ב) סכום הפיצוי לפי סעיף קטן (א) יהיה שווה לרווח החודשי הממוצע בעד כל שנה שבה היה חוזה הסוכנות בתוקף, עד לתקרה של 12 חודשים; בסעיף קטן זה -“הרווח החודשי הממוצע” – ממוצע הרווח העודף החודשי שצמח לסוכן המסחרי בשלוש השנים שקדמו לסיום חוזה הסוכנות או בתקופה שבה היה החוזה בתוקף, לפי התקופה הקצרה; “רווח עודף” – רווח עקב התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או עקב גידול משמעותי בהיקף עסקיו של הספק עם לקוחות קיימים, שהסוכן המסחרי היה הגורם היעיל ליצירתם. 5.(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), ספק לא יהיה חייב בפיצוי אם חוזה הסוכנות בוטל על ידיו כדין בשל הפרת החוזה על ידי הסוכן המסחרי. 5.(ד) בית המשפט רשאי להפחית את סכום הפיצוי לפי סעיף זה או לקבוע כי לא יינתן פיצוי כאמור, אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן.
  • עוד קובע חוק הסוכנות איסור על התניה: אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הסוכן המסחרי.

משרד עו”ד ברוקס מעניק שירותים משפטיים בעת תכנון וביצוע הסכמי סוכנות, ומסייע ללקוחותיו להגן על האינטרסים שלהם ולקדם את מטרותיהם, לייעוץ מקצועי אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר