משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

הסכם סודיות (Non-disclosure agreement)

משרד עו”ד ברוקס מלווה יזמים וחברות בכל הנוגע להתקשרות הסכמי סודיות ובאכיפת זכויותיהם במקרה של הפרות התחייבויות. לייעוץ משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם.

אם אתם עומדים לחתום על הסכם סודיות (NDA), חתמתם על הסכם סודיות או מתלבטים בשאלה האם להחתים גורם כלשהו על הסכם סודיות, להלן מספר דגשים משפטיים בנושא.

יוער, לא ניתן להסתמך על האמור להלן מבלי להתייעץ עם עו”ד.

ברשימה זו אסקור, בקצרה, את הנושאים הבאים:

 1. מהו הסכם סודיות ומהן הסיבות לכריתות?
 2. אילו סוגי הסכמי סודיות קיימים?
 3. את מי כדאי להחתים על ההסכם?
 4. סעיפים חשובים בהסכמי סודיות.
 5. טעויות נפוצות של המתקשרים בהסכם סודיות.
 6. השלכות משפטיות של הפרת הסכם סודיות.

הסכם סודיות (בקיצור NDA), מהו? בתמצית, הסכמה – בדרך כלל הכונה להסכם בכתב – שנועדה למנוע את חשיפת המידע המועבר מצד אחד לצד אחר – מוסר המידע ומקבל המידע – או משני הצדדים במסגרת התקשרותם בחוזה, הסכם סודיות מאפשר למוסר המידע להגן על זכויותיו. בדרך כלל חוזה הסודיות קובע, בין היתר, שאסור למקבל המידע לפרסם את המידע או לעשות בו שימוש.

חשוב להבהיר הסכם סודיות, לא יכול להבטיח שהמידע שנמסר למקבל המידע ישמר בסוד (ולא ייחשף), אבל בדרך בכוחו להרתיע את הצד שחתם על ההסכם מלחשוף את המידע (הכל בכפוף לחוזה). 

על מה מגנים הסכמי סודיות? הסכמי סודיות נחתמים, בין היתר, על מנת להגן על רעיונות, ביטויים, טכניקות, שיטות עבודה, המצאות וסודות מסחריים.

מדוע כדאי לחתום על הסכם סודיות?

כפי שהוזכר לעיל, הסכם סודיות נועד למנוע, בין היתר, שימוש חופשי במידע סודי או חשיפתו לגורם אחר. בנוסף, בעל המידע עשוי להיתקל בקשיים ברישום של המצאתו כפטנט (בהנחה והיא כשירת פטנט) למשל אם המידע יפרוסם לפני רישום הפטנט או שתעלה התנגדות לרישום עקב פרסומו. להרחבה אודות ההבדלים בין חוזה בכתב לחוזה בע”פ ראו – דגשים לפני חתימה על חוזים.

יצוין כי לפי חוק עוולות מסחריות הוראות החוק קובעות הגנה מסוימת בנוגע למידע סודי כגון איסור על גזל של סוד מסחרי, הכל בכפוף לתנאים והגדרות שנקבעו בחוק עוולות מסחריות וכן בהתאם להוראות הפסיקה.

סוגים של הסכמי סודיות

הסכמי סודיות רבים הינם הסכמי סודיות חד-צדדים, אך יש גם הסכמי סודיות הדדים. ההבדל הוא שבהסכם סודיות חד צדדי חובת הסודיות מוטלת רק על אחד הצדדים, בעוד שבהסכם סודיות הדדי חובת הסודיות מוטלת על שני צדדים לפחות.

מהו היקף ההגנה של הסכם סודיות?

חובת הסודיות המוטלת במסגרת ההסכם חלה על המתקשרים ועליהם בלבד (לפי סוג החוזה). המשמעות היא שעל הצדדים חל איסור להשתמש במידע שנמסר להם או להעבירו לגורם אחר, בהתאם להוראות ההסכם, מגבלות החוק והפסיקה.

את מי להחתים על הסכמי סודיות?

הסכמי סודיות נחתמים חדשות לבקרים, בין יזמים, שותפים, חברות ובינם לבין גורמים אחרים (עובדים, יועצים, ספקים וכיו”ב). להלן פירוט של מספר סיטואציות נפוצות בהם מחליטים חברות, יזמים, מעסיקים, אנשי עסקים להתקשר בהסכמי סודיות:

 • שלב ההקמה – אם אתם עומדים להקים חברה, להקים שותפות או להקים מיזם עם שותפים, בדרך כלל רצוי כבר בשלב ההקמה להחתים את המוערבים על הסכמי סודיות (להרחבה ראו – הקמת חברההסכם מייסדים, הסכם שותפות).

 • צירוף שותפים או גיוס עובדים לחברה, למיזם או לעסק – בין אם מדובר בשותף טכני, שותף מנהל או שותף בעל מומחיות אחרת, המטרה היא למנוע מאותו גורם לנצל את המידע בתום ההתקשרות או במהלכה. יוער כי, מבנה התגמולים לשותף או לעובד  (בין אם ייחתם מולו  הסכם אופציות לעובדים, הסכם למתן שירותים או הסכם שותפים) לא מעלה ולא מוריד מהצורך להחתים אותו על חוזה סודיות או לכלול במסגרת ההסכם סעיף סודיות.

 • התייעצות עם מומחים – לא אחת יזמים נאלצים להתייעץ עם מומחים שונים על-מנת לקבל חוות דעת מקצועית בדבר סוגיות שונות: היתכנות המיזם, בחירת אפיק ההשקעה ועוד, לצורך האמור הם מתקשרים עם אנשי מקצוע שונים כגון רו”ח, עו”ד, כלכלנים וחוקרים.
 • התקשרות עם נותני שירותים ושיתופי פעולה – ניהול המיזם או החברה מצריך פעמים רבות התקשרויות עם נותני שירותים (הסכם למתן שירותים). במסגרת זו, נותני השירותים עשויים להיחשף למידע רגיש אודות הפעילות העסקית ולכן בעלי החברה ירצו למנוע את זליגת המידע החוצה וייחתמו אותם על הסכמי סודיות. בנוסף, מנהלי החברה רוצים לדאוג לזכויותיה גם במסגרת שיתופי פעולה עסקיים המצריכים חשיפת מידע רגיש.
 • גיוס כספים – מנווטי החברה נדרשים להציג בפני משקיעים פוטנציאלים (אנג’לים, קרנות הון סיכון וגורמים נוספים) את המצאותיהם, רעיונותיהם וסודותיהם המקצועיים, לפני חתימה על הסכם השקעה או לפני רכישת חברה. במסגרת זו, קיים חשש כי אותם גורמים, בעלי היכולת הפיננסית, ישתמשו במידע שנמסר להם במסגרת ההתקשרות. יש לציין כי בפרקטיקה משקיעים רבים לא נוהגים לחתום על הסכמי סודיות, בעיקר על-מנת לא להגביל את חופש הפעולה שלהם בתחום. 
 • לעיון בהיבטים משפטיים נוספים אשר כרוכים בהקמת מיזם ראו – הקמת מיזם עסקי.

סעיפים חשובים בהסכם סודיות – למה כדאי לשים לב בהסכמי סודיות

להלן רשימה קצרה, ולא ממצה, של מספר סעיפים חשובים בהסכמי סודיות:

 1. הגדרת המידע הסודי, מטרת מסירתו ואופן מסירת המידע – על מוסר המידע להגדיר באופן רחב איזה סוג של מידע ייחשב כסודי וכן רצוי שיגדיר לאיזו מטרה נמסר המידע. בנוסף מומלץ לקבוע באיזה אופן יימסר המידע הסודי, אחת הדרכים היא לקבוע שמידע סודי יהיה רק המידע שנמסר בכתב. כמו כן, מומלץ שהגדרת המידע הסודי תהיה מקיפה ורחבה כדי שתכלול את מלוא האינפורמציה המועברת לצד המקבל.
 2. התחייבויות הצד המקבל – זהו אחד הסעיפים החשובים בהסכם הסודיות ויש להקפיד לערוך אותו כראוי. בכדי שמוסר המידע יזכה להגנה מקסימלית עליו להגדיר באופן מפורט ומפורש אילו מגבלות מוטלות על מקבל המידע (שימוש במידע, הפצתו ועוד).
 3. הצדדים להסכם – חשוב להגביל את מסירת המידע לכמה שפחות אנשים, גם אם המידע נמסר לתאגיד. כמו כן מומלץ לרשום את פרטיו המלאים של מקבל המידע.
 4. אבטחת המידע הסודי – כדי שמוסר המידע יבטיח שהמידע המועבר במסגרת ההתקשרות נשמר בסודיות ביכולתו לדרוש כי לצורך האמור על מקבל המידע לנקוט אמצעי אבטחה קפדניים.
 5. תניית אי תחרות – סעיף חשוב נוסף הוא להגביל את יכולת הצדדים להתחרות אחד בשני לאחר מסירת המידע. החשש של מוסר המידע הוא שבתום ההתקשרות מקבל המידע, לאחר שצבר מידע רב אודות הפעילות העסקית יפתח עסק מתחרה זהה. סעיף זה נפוץ מאוד בהסכמי סודיות בין שותפים ובין עובד למעביד. כמו כן, לעיתים חותמים הצדדים על הסכם נפרד האוסר את התחרות ביניהם, להרחבה ראו הסכם אי תחרות.
 6. סנקציות בגין הפרת חוזה סודיות – רצוי לקבוע בהסכם מה יהיו השלכות ההפרה. הסכמים רבים קובעים תניות של פיצוי מוסכם וצו מניעה במקרה של הפרה.
 7. תקופת הסכם הסודיות – חשוב לקבוע בחוזה מהו פרק אשר מחייב את הצדדים לשמור את המידע בסוד.
 8. השמדת המידע או השבתו בתום ההתקשרות – מוסר המידע יכול לדרוש בהסכם כי בתום ההתקשרות על הצד השני להשיב או להשמיד את מלוא המידע שנמסר לו.
 9. סייגים לתחולת ההסכם – הצדדים להסכם לרוב קובעים מספר סייגים לגבי פרטי מידע שאינם חוסים תחת ההסכם.

טעויות נפוצות בהסכמי סודיות

 • שימוש בנוסח קבוע – מי שרוצה יוכל בקלות למצוא מגוון דוגמאות להסכמי סודיות פזורים ברשת. האם כדאי להשתמש בהסכם סודיות לדוגמא? לא, חוזה סודיות כמו חוזים רבים אחרים מותאם לצרכים המשתנים של הלקוחות ולכן מה שיתאים לחברה אחת לא בהכרח יתאים לחברה אחרת או לשותפים אחרים. לכן מומלץ להתייעץ עם עו”ד טרם התקשרות בהסכם סודיות, מי שיחליט לוותר על ייעוץ משפטי יוכל לאתר בקלות דוגמאות להסכמי סודיות ברחבי הרשת.
 • לחתום על הסכם מבלי להפנים את משמעויותיו – רצוי מאוד כי החותמים על הסכם סודיות (הן מוסר המידע והן מקבל המידע) ילמדו היטב את הוראות ההסכם השונות וידאגו לזכויותיהם.
 • התייעצות עם מומחה – לפני חתימה על הסכם סודיות מומלץ להתייעץ עם עורך דין מסחרי הבקיא בתחום, על-מנת לצמצם ככול הניתן את החשיפה המשפטית הכרוכה בחוזים אלו.

הפרת הסכם סודיות השלכות משפטיות – הגשת תביעה

האם כדאי להגיש תביעה בגין הפרה של הסכם סודיות? או גזל של סוד מסחרי?

הפרת הסכם סודיות גוררת אחריה סנקציות המשתנות בהתאם להוראות החוק, הפסיקה ולהוראות שקבעו הצדדים בהסכם שנחתם ביניהם. למשל, הצדדים להסכם יכולים לקבוע כי הפרת הסכם הסודיות תזכה את הנפגע, בין היתר, בפיצויים מוסכמים.

הפרת הסכם סודיות יכולה לזכות את הנפגע בסעד מכוח חוק החוזים (חלק כללי) או חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). כמו כן, הפרת הסכם סודיות עשויה להוות עוולה נזיקית אם למשל היא נעשתה בניגוד לחוק עוולת מסחריות ולזכות את הנפגע בפיצויים ללא הוכחת נזק אם ההפרה מהווה גזל סוד מסחרי (להרחבה ראו סעיפים 5 ו-13 לחוק עוולת מסחריות וכן ראו ע”א 3923/06 סקו סיסטם בע”מ נ’ סופרקום בע”מ (2007)).

יצוין, לא כל הפרה של הסכם סודיות תזכה את הנפגע בסעד, הטעם לכך הוא שבתי המשפט בוחנים, בין היתר, את נסיבות המקרה וסבירות התניות שבהסכם. למידע נוסף בנושא איך להגיב להפרת התחייבויות ראו – הפרה של חוזה.

לסיום יוער כי עורכי הדין אשר בוחנים הפרה של סודות מסחריים, בין אם נערך הסכם ובין אם לא, את חוק עוולות מסחריות. לפי חוק עוולות מסחריות צד שנפגע מגזל של סוד מסחרי (כמוגדר בחוק) על ידי אחר או פיגעה בעסקו בגין שימוש במידע סודי, יכול להנות מהגנה וסעדים מסוים של החוק כגון פיצוי ללא הוכחת נזק בגובה של 100,000 ש”ח. 

משרד עו”ד ברוקס מספק ייעוץ משפטי ללקוחות עסקיים ופרטיים בכל הנוגע לפעילותם המסחרית, לרבות בעת הכנת הסכמי סודיות, לייעוץ מקצועי אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום. הסקירה הנ”ל לא נועדה לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות ספציפיות או תיאור עדכני של הדין החל. ולכן מי שמסתמך על האמור לעיל ללא קבלת ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר