משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

אופציות לעובדים ולנותני שירותים (יועצים)

סקירה כללית זו תציג מספר דגשים חשובים לעובדים, למעסיקים ולנותני השירותים, זוטרים ובכירים, אשר עומדים להתקשר בהסכם אופציות. לצורך הפחתת הסיכונים המשפטיים הכרוכים בהתקשרות – עובדים, מעבידים ונותני שירותים – יש לפנות לייעוץ משפטי פרטני.

רשימה זו תסקור בקצרה את הנושאים הבאים בכל הנוגע להענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים בתעשיית ההייטק:

 1. מדוע מעניקים אופציות לעובדים ולנותני שירותים?
 2. מהי תכנית אופציות לעובדים?
 3. מהו הסכם אופציות? 
 4. מה חשוב לדרוש בהסכם אופציות?
 5. סעיפים חשובים בהסכם אופציות

מהי הענקת אופציות לעובדים? אופציות הן כלי לתגמול עובדים המבוסס על הענקת ניירות ערך של החברה. האופציה מעניקה לעובד את הזכות לרכוש או למכור נכס (למשל מניות) בזמן ובמחיר מסוימים. לדוגמא, עובד המקבל חלק משכרו באופציות זכאי לרכוש ניירות ערך בתנאים שיקבעו בתכנית האופציות ובהסכם האופציות. 

אחד מכלי התגמול הנפוצים בתעשיית ההייטק הוא הענקת כתבי אופציות לעובדים ולנותני שירותים. חברות סטארטאפ וחברות טכנולוגיה ותיקות מעדיפות לבסס את התגמול לעובדים, בין היתר, על הענקת כתבי אופציות. לחברות חשוב לנהל בקפידה את פול האופציות שהן מתכוונות לחלק לגורמים השונים.

מה היתרונות בתגמול העובדים ונותני השירותים באמצעות אופציות?

 1. מבחינת החברה, אופציות לרוב נחשבות כלי זול, לפחות בטווח הקצר, לתגמול עובדים. כמו כן, מתן אופציות לעובדים נועד לקשור את האינטרסים שלהם עם האינטרסים של בעלי המניות והחברה, מאחר ושכרו של העובד נקשר עם ביצועי החברה, ככול שהחברה תצליח יותר שווי האופציות יגדל. נוסף על כך, הענקת אופציות מעודדת את העובדים להישאר במקום העובדה זמן רב יותר, על-מנת לזכות במלוא האופציות ומגבירה את תחושת המחויבות למקום העבודה.

 2. מבחינת העובד, לאחר מימוש האופציות העובד יכול ליהנות מזכויות בעלים בחברה (כבעל מניות), כמו כן במידה והחברה תונפק או תימכר במחיר גבוה, השווי המגולם באופציות יכול להגיע לסכומי כסף משמעותיים.

מהי תוכנית אופציות? תוכנית אופציות מהווה כלי להסדרה וניהול של התגמול ההוני בחברה. תוכנית האופציות תיקבע בהתאם להעדפות החברה ומטרותיה ובכפוף למגבלות הדין, כמו כן התכנית תגדיר מתי החברה רשאית לסטות מתוכנית האופציות (אם בכלל) ואת אופן הקצאת האופציות. קיימים מסלולי תכניות אופציות שונים, כאשר לבחירת מסלול האופציות תהיה השפעה על כל הצדדים – העובד, נותן השירות ועל המעביד. לאחר הכנת תוכנית האופציות היא מופקדת אצל נאמן.

הסכם אופציות לעובדים או לנותני שירותים (יועצים) בתעשיית היייטק – דגשים

מהי אופציה בהסכם אופציות לעובדים או לנותני שירותים? אופציה היא הזכות לרכוש נייר ערך של החברה (לרוב מניות) במחיר קבוע מראש במהלך פרק זמן מוגדר. חשוב לשים לב כי אי מימוש האופציה עשויה להביא לפקיעתה – אי יכולת לקבל/לרכוש את נייר הערך בתנאים שסוכמו.

הסכם אופציות, מהו? הסדרה של תנאי הענקת האופציות מהחברה לגורם איתו היא מתקשרת (העובד או נותן השירות). הסכמי אופציות או סעיפי אופציות נפוצים מאוד בתעשיית ההייטק, אך לא רק. חוזה אופציות מכיל סעיפים חשובים לצדדים המתקשרים והוא מתווה את התנאים המשפטיים והמסחריים ביחס להענקת האופציות ומימושן. החוזה יוכל להיחתם לפני או אחרי כניסתו של העובד או נותן השירות (היועץ) לחברה ופעמים רבות הוא ייחתם בסמוך לחתימה על הסכם עבודה או חוזה למתן שירותים. הסכם אופציות לרוב קובע מנגנון הבשלה (vesting) – לפיו העובד יקבל את האופציות לשיעורין.

הענקת האופציות יכולה להופיע במקומות שונים לרבות בהסכם אופציות, הסכם עבודה, הסכם למתן שירותים, הסכם הקצאת מניות ועוד. 

מה ההבדל בין הסכם עבודה להסכם אופציות? הסכם עבודה מגדיר את תנאי העסקה של העובד, לרבות שכרו של העובד, זמני העבודה של העובד, מחויבויות והתחייבויות נוספות של העובד והמעביד ועוד. לא מעט פעמים הסכם העובדה כולל גם את תנאי הענקת האופציות לעובדים, נושא אשר עשוי להשפיע בין היתר על מיסוי האופציות. פעמים רבות תנאי הקצאת האופציות וחלוקתן לעובדים מוסדרים בחוזה נפרד – במסגרת חוזה אופציות.

מה חשוב לדרוש בהסכם אופציות? מה חשוב לעובד? מה חשוב למעביד?

לפני הכנת הסכם אופציות או חתימה עליו להלן מספר דגשים לעובד, לנותן השירות ולמעביד:

חשוב להבהיר, גם אם ברשות החברה נוסח של הסכם אופציות, יש להתאימו באופן ספציפי למתקשרים.

דגשים לעובדים ולנותני שירותים – יש להכיר היטב את הזכויות המוקנות במסגרת הסכם האופציות. רוב הסכמי הענקת האופציות והסכמי העבודה מכילים סעיפים בעייתים מאוד עבור עובדים, ובעיקר עבור נותני שירתים (יועצים). הבעיה מתעוררת כאשר הצד החלש – העובד או היועץ  לא רואים לנגד עיניים את השלכות הנובעות מבהתקשרות בהסכם. יש הוראות שניתן למתן וסעיפים שניתן לבטל בהתקשרות, ולכן רצוי להתייעץ עם עו”ד לפני חתימה על הסכם אופציות או הסכם עבודה.

לפני חתימה על הסכם אופציות על העובד על נותן השירות לתת את הדעת, בין היתר, לשאלות הבאות: מהי כמות האופציות שהוא יקבל? באילו תנאים הוא יקבל את האופציות? מה המס שיחול עליו? בנוסף טרם התקשרות עם בהסכם אופציות על העובד להכיר לבחון מהם האירועים אשר יפגעו בהחזקותיו, כגון שלילית הזכות לקבלת האופציות ועוד.

בנוסף, על העובד לשאול היא האם התמורה עבור השירותים שהעובד עתיד לספק הולמת? למשל,  האם רצוי לעבוד בחברת סטארטאפ רק בעבור אופציות (ללא שכר), התשובה תלויה במשתנים רבים כגון באיזו חברה מדובר? האם הזורם הון לחברה ואם כן באיזה סכום? מה אחוז ההחזקות שהאופציות מבטאות ומהו ערכן? האם לעבודה בחברה יש ערך מוסף עבורכם? מתי החברה עתידה לייצר הכנסות או עד מתי תעבדו או תספקו שירותים לחברה ללא שכר?

דגשים למעבידים הרשימה ארוכה, אך אחת מהנקודות החשובות היא ניהול מסודר של טבלת הון של החברה (Cap Table). מומלץ לתכנון מראש מי יהיו אנשי המפתח להם החברה תקצה אופציות, סך כמות האופציות שהחברה עתידה לחלק, זאת תוך בחינת השלכות החלוקה על מבנה הבעלות בחברה, גיוסים עתידים וכו’.

מעבר לכך, חלק מהקשיים מתעוררים כאשר המעבידים מניחים לפני עובדיהם חוזי אופציות חד-צדדים. הסכמים כאלו משרתים מטרות חלקיות בלבד של המעבידים. זאת מאחר ועובדים, במיוחד בתחום ההייטק, הם בין המשאבים החשובים ביותר לחברה ופגיעה קשה באינטרסים שלהם עלולה להרחיק מהחברה עובדים טובים.

סעיפים ונושאים חשובים בהסכם אופציות לעובדים או לנותני שירותים

ניסוח הסכמי אופציות או סעיפי אופציות קובע את הזכויות המוקנות לבעליהן, לכן  חשוב לדייק בעת ניסוחם. מצד העובדים ונותני השירותים, ישנם לא מעט נוסחים של סעיפים אשר מטילים על העובדים ונותני השירותים מגבלות והתחייבויות שאינן לגיטימיות. מצד החברות שמעניקות את האופציות גם להן חשוב להקפיד על ניסוח סעיפי אופציו המגנים על האינטרסים שלהם.

להלן רשימה קצרה וחלקית בנוגע לנושאים שחשוב לתת עליהם את הדעת לפני חתימה על הסכם אופציות:

 1. כמות אופציות  כמה אופציות יקבל העובד בעבור עבודתו?

 2. מחיר מימוש – מה המחיר שישולם עבור האופציות? באיזה מחיר יוכל העובד לממש את האופציות שניתנו לו?

 3. מועד הבשלה – מתי העובד יקבל לידיו את האופציות (את הזכות לרכוש את המניות)? הסכמי אופציות רבים מורים כי העובד יקבל כמות אופציות, אשר יבשילו לפרקים (בהדרגה) על פני תקופה מסוימת. מנגנון ההבשלה משתנה בין חברות, סטארטאפים רבים קובעים מנגנון הבשלה רבעוני, ביחס כזה או אחר. למשל, עובד או נותן שירות יהיה זכאי ל-900 אופציות במשך 3 שנים ומדי רבעון יבשילו 75 אופציות.

 4. מועד מימוש  במסגרת הענקת האופציות לעובדים חשוב לקבוע מתי העובד זכאי לממש את האופציות? פעמים רבות קובעים סטארטאפים כי האופציות ניתנו למימוש למספר חודשים בלבד לאחר תום העסקתו של העובד או נותן השירותים בחברה.

 5. תשלומי מיסוי  מה גובה המס שישלם העובד על מימוש האופציות? מי יישא בתשלום המס העובד או המעביד?

 6. סודיות  חברות רבות מעוניינות לשמור את על כל הסכמי האופציות שלהם בסוד, לכן הם נוהגים להחתים את העובדים על סעיף סודיות (להרחבה ראו הסכם סודיות).

 7. סיום התקשרות  חשוב להסדיר מראש מהן ההשפעות של סיום ההתקשרות על האופציות.

משרד עו”ד ברוקס מלווה לקוחות עסקיים ופרטיים לרבות בהכנת הסכמי אופציות והעסקה, לייעוץ משפטי ניתן ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר