צור קשר

משרד עו"ד ברוקס - רח'' אבא הילל 7, בית סילבר, רמת גן
טלפון: 03-5586323

פטור מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות - ביטול אגרה לחברה לא פעילה

משרד עו"ד ברוקס מלווה חברות בהליכי פירוק לרבות בעת הגשת בקשה לקבלת פטור מתשלום אגרות שנתיות.

אם אתם מועניינים לקבל פטור מתשלום אגרה לרשם החברות במסגרת הליך של פירוק חברה, להלן מספר דגשים חשובים עבורכם. כמו כן למידע מקיף רצוי לעיין בחוק החברות, פקודת החברו והתקנות מוכחם כמו כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין.

מדי שנה חברות מקבלות דרישת תשלום אגרה שנתית (בסכום של כ-1,400 ש"ח), רשם החברות שולח לכל החברות דרישת תשלום אגרה שנתית, ללא תלות וקשר בסטטוס הפעילות של החברה, בין אם החברה פעילה מבחינה עסקית ובין אם היא חדלה לנהל כל פעילות כלכלית וסגרה את תיקיה ברשויות המס. 

לצורך הפסקת דרישות התשלום מרשם החברות ולצורך קבלת פטור משתלום האגרות יש לפעול לפירוק החברה וחיסולה - מתי להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה שנתית? בקשה לפטור מתשלום אגרה נשלחת לרשם החברות כאשר החברה מוגדרת במרשמי רשם החברות בסטטוס של פירוק מרצון. הבקשה עצמה לפטור מאגרה מוגשת עם הגשת דוח המפרק הסופי, הודעות על כינוס אסיפות ויחד עם יתר המסמכים הנלווים להליך הפירוק (להרחבה ראו פירוק חברה מרצון).

איך אפשר לקבל פטור מתשלום אגרה שנתית לחברה? 

האם כל חברה יכולה לקבל פטור מתשלום אגרה (שנתית) לרשם החברות? לא. פטור מתשלום אגרה שנתית ניתן רק מבסגרת הליך של פירוק מרצון, כאשר מתן הפטור מבוסס על העקרון שחברה שאין לה פעילות כלכלית בשנים בהן היא מבקשת לקבל פטור מתשלום אגרות. ככל שהחברה תוכיח כי לא היתה לה פעילות כלכלית ותיקה ברשויות המס סוגרים (בכפוף להנחיות הספציפיות של רשם החברות והוראות הדין) היא תוכל לקבל פטור מתשלום אגרה במסגרת הליך הפירוק.

פטור מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות - אופציה ראשונה

לפי אפשרות זו, מי שמועניין לקבל פטור מאגרה שנתית נדרש להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים:

  1. תצהיר אי פעילות - על החברה להגיש לרשם החברות תצהיר אי פעילות של הדירקטורים של החברה. התצהיר כולל את פרטיו האישיים של המצהיר, כולל שם מלא ותעודת זהות וכן בקשה ולקבלת פטור מתשלום אגרה שנתית במסגרת הליך של פירוק מרצון. הצהרת הדירקטור נמסרת באזהרה לפיה הדירקטור יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק במידה והצהרתו אינה אמת. התצהיר כולל התייחסות של הדירקטור למועד הספציפי שבו החברה הפסיקה את פעילותה וכן שהחברה לא מנהלת חשבונות בנק.

  2. אישור ממס הכנסה ואישר מס ערך מוסף - חברות החברות והתקנות לפיו קובעים כי על-מנת לקבל פטור יש לשלוח לרשם החברות א) אישור ממס הנכסה לפיו החברה לא פתחה תיק במס הכנסה או שהחברה סגרה את התיק. האישור חייב להתייחס לתעאריך בו נסגר התיק. רצוי לשים לב שהאישור ממס הכנסה כולל את הסיווג 73; ב) אישור ממע"מ שהחברה לא נרשמה כחייבת במס לפי חוק מע"מ או שהרישום של החברה כחייבת במס לפי חוק מע"מ בוטל, במקרה זה חשוב להקפיד שהאישור מתייחס לכך שהתיק במע"מ הוא סגור, להבדיל מתיק לא פעיל.

פטור מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות - אופציה שניה

לפי אפשרות זו, מי שמועניין לקבל פטור מאגרה שנתית נדרש להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים:

  1. תצהיר אי פעילות - כמוגדר באפשרות הראשונה, הגשת תצהיר של דירקטור, מאומת על-ידי עורך דין,  לפיו החברה לא פעילה - החברה הפסיקה את פעילותה הכלכלית (בתאריך הנקוב בתצהיר) ובנוסף החברה לא מנהלת חשבונות בנק.

  2. אישור מרואה החשבון מבקר של החברה - במקום לצרף אישורים מרשויות המס (כמוגדר באפשרות הראשונה), החברה יכול להגיש אישור מרו"ח המבקר שלה. האישור צריך להיות מפורש ביחס לכל שנת מס לגביה בגינה מבקשת החברה לקבל פטור מתשלום אגרה שנתית. האישור כולל הצהרה שהחברה הפסיקה את פעילותה, המועד בו הפסיקה את פעילות ושהחברה גם הגישה לרשות המיסים דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (שבהם צוין שהחברה הפסיקה את פעילותה). בנוסף על החברה לצרף העתק מהדוחות השנתיים שהוגשו ע"י רו"ח למס הכנסה, כאשר על הדוחות להיות חתומים על-ידי רשויות המס.

למידע נוסף והרחבה בנושא רצוי לעיין גם באתר רשם החברות.

משרד עו"ד ברוקס מלווה חברות בהליכי פירוק חברות, לליווי משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.