צור קשר

משרד עו"ד ברוקס - רח'' אבא הילל 7, בית סילבר, רמת גן
טלפון: 03-5586323

שטר חוב - דגשים וסיכונים משפטיים

משרד עו"ד ברוקס מלווה חברות ויחידים בפעילותם המסחרית, לרבות בניסוח שטרי חוב, הגשת תביעות לפי שטר חוב וכן בהגנה מפני תביעות לפי שטרות חוב. 

רשימה זו תציג בקצרה ובאופן חלקי מספר דגשים לכל מי שמתכוון לחתום על שטר חוב או להחתים צד ג'' על שטר חוב. לצורך הכנת שטר חוב, מימוש שטר חוב (הגשת תביעה לפי שטר חוב או שליחת דרישת תשלום) או התגוננות מפני תביעה לפי שטר חוב, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין מיומן בתחום.

מהו שטר חוב? בתמצות יצוין כי שטר חוב הוא התחייבות הניתנת בכתב של עושה השטר (למשל - שוכר, זכיין, ספק, רוכש, מפיץ, נותן שירות וכיו"ב) לשלם סכום כספי (בכפוף להוראות שטר החוב) לגורם שעבורו השטר נעשה (משכיר, רשת, יצרן, מוכר, נותן שירות וכיו"ב). כאשר ההתחייבות תעשה בזמן, במקום ובסכום שהוסכם עליו בשטר. בשטר החוב נרשם כי פירעון השטר יעשה בהתאם לתנאים שנקבעו בו או במסמך אחר (כגון הסכם התקשרות בין הצדדים). 

לרוב שטר חוב קובע כי הוא יפרע תוך פרק זמן מסוים או בקרות אירוע כלשהו. למשל במקרה הנפוץ לאפשרות לממש שטר חוב יתרחש כאשר הצד שעבור התחייבויותיו נעשה השטר (למשל התחייבות לשלם סכום כספי או גרימת נזק ואי תשלום בגינו), הפר את התחייבויותיו. 

על מנת להכין שטר חוב או לפני חתימה על שטר חוב או לפני מימוש שטר חוב יש לעיין בקפידה בהוראות השטר ורצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

בפקודת השטרות שטר חוב מוגדר כך: "שטר חוב - מהו: 84. א) שטר חוב הוא הבטחה ללא תנאי ערוכה בכתב מאת אדם לחברו, חתומה בידי עושה השטר, בה הוא מתחייב לפרוע לאדם פלוני או לפקודתו, או למוכ"ז, עם דרישה, או בזמן עתיד קבוע או ניתן לקביעה, סכום מסויים בכסף. ב) מסמך בצורת שטר חוב שהוא בר פרעון לפקודת עושהו אינו שטר חוב כמשמעותו בסעיף זה עד שלא הוסב על ידי עושהו. ג) אין שטר חוב נפסל מחמת זו בלבד שיש בו גם שעבוד של בטוחת-לואי עם הרשאה למכרה או להעבירה."

מה ההבדל בין שטר חוב לערבות בנקאית? יש הבדלים רבים, להלן שני הבדלים מרכזיים: קודם כל מבחנית זהות הערב לקיום ההתחייבות. שטר חוב הערב הוא עושה השטר או הערבים לשטר, בדרך כלל יחידים או תאגידים, בערבות בנקאית הערב הוא הבנק. כמו כן הליך מימוש הערבות הבנקאית הוא מהיר ופשוט בהרבה מהליך מימושו של שטר החוב. לכן מבחינת הנושה ערבות בנקאית היא בטוחה טובה יותר (להרחבה ראו ערבות בנקאית).  

שטר חוב סחיר או שטר חוב לא סחיר? שטר סחיר פירושו שטר שניתן להעבירו מיד ליד. ולכן עושה השטר תמיד יעדיף למסור שטר חוב לא סחיר.  

ערבים לשטר החוב - יש שטרי חוב עליהם חותמים ערבים, אשר בחתימתם מתחייבים לערוב באופן אישי להתחייבות עושה השטר. המשמעות בטוחה טובה יותר לנושה, שיוכל לפרוע את חובותיו לא רק מעושה השטר אלא גם מהערבים לו.

איך ניתן להיפרע משטר החוב? על-מנת להיפרע משטר החוב האוחז בשטר (הנושה) יכול לפעול להגישו להוצאה לפעול (ללא צורך להגיש תביעה לבית המשפט). בהליך ההוצאה לפעול עושה השטר (החייב) יוכל להגיש התנגדות לביצוע השטר, תוך פרקי הזמן הקבועים בחוק.

חתימה על שטר חוב

שטרי חוב נפוצים מאוד בהסכמי שכירות (לרבות לדירות, עסקים, חניות, משרדים וכיו"ב), בהסכמים לרכישה ו/או אספקה של ציוד וסחורות, בהסכמי זיכיון והפצה, בהסכמי התקשרות עם לקוחות, בחוזי הלוואה, בהסכמים לפריסת תשלומים או הסדרי חובות ועוד.

להן מספר מקרים נפוצים בהם עושים שימוש בשטרי חוב, בכפוף להוראות שטר החוב, ההסכם בין הצדדים ומגבלות הדין:

  • שטר חוב עבור הסכם עם ספק או לקוח – לקוח או ספק הרוכש סחורה מהיצרן או המפיץ או מקבל שירותים מיועץ או נותן שירותים עשוי להידרש להבטיח את ביצוע מלוא התשלומים באמצעות שטר חוב. בהסכם בין הצדדים (למשל הסכם התקשרות עם לקוח או הסכם למתן שירותים) ובשטר החוב נקבע כי ככול והספק או הלקוח יפר את הסדר התשלומים או הסכם ההתקשרות בין הצדדים, עושה השטר ישלם את הסכום שננקב בשטר.

  • שטר חוב עבור הסכם שכירות לעסק – משכירי נכסים מסחריים - לרבות משכרי משרדים, חנויות, מפעלים, דוכנים וכיו"ב - לרוב יבקשו לקבל לידם מספר ביטחונות להבטחת קיום התחייבויות השוכרים, ביניהן ערבות בנקאית ושטר חוב.

  • שטר חוב עבור הסכם שכירות לדירה – משכיר דירה לרוב מחייב את השוכרים לחתום, בין היתר, על שטר חוב, כבטוחה להתחייבויותיהם בהסכם השכירות. שטר החוב קובע כי לצורך הבטחת קיום כל התחייבות השוכר, הוא (או גורם מטעמו) עורך שטר חוב עד לסכום מסוים או בסכום לא מוגבל, אשר ממנו המשכיר יוכל לפרוע את חובות השוכר. למשל אם השוכר לא שילם דמי שכירות או הסב נזק למושכר, המשכיר יוכל לתבוע את הכספים משטר החוב.

  • שטר חוב עבור התקשרות בהסכם זיכיון – רשתות רבות דרושת להחתים את הזכיינים המפעילים את סניפיהן על שטרי חוב בהן מתחייבים הזכיינים כי ככול ולא יעמדו בהתחייבותיהם כגון הסכם הזיכיון או הסכם השכירות או הסכמים אחרים, הרשת תהיה זכאית לפעול למימוש שטר החוב.

  • שטר חוב כנגד הסכם הלוואה - שטרי חוב נפוצים מאוד גם בהסכמי הלוואה והן נועדו להבטיח פירעון תשלומים במועד. 

תביעה לפי שטר חוב (מימוש שטר החוב)

איך מוגשת תביעה לפי שטר חוב? לאחר שנמסר שטר חוב, ניתן לפרוע את החוב של לפי תנאי השטר. פירעון מכוח שטר יעשה על-ידי מימוש השטר - המימוש בדרך כלל מאלץ את המחזיק בשטר להגיש תביעה.

הצורך להיפרע משטר חוב - מימוש השטר או הגשת תביעה לפי שטר חוב - מתרחש בדרך כלל עקב הפרת חוזה או התחייבות וכאשר הנושה כופר בגובה החוב (למידע נוסף בנושא הפרת הסכמים ודרכי פעולה ראו - הפרת הסכם). מימוש שטר החוב נעשה בדרך כלל על רקע מחלוקת כספית ולעיתים בסמיכות להיקלעות החייב לקשיים כלכליים, בפרט כאשר החייב בדרך לקריסה כלכלית והפיכתו לחדל פירעון, למשל על סף פירוק חברה, פשיטת רגל, פירוק שותפות וכיו"ב. 

הגשת תביעה לפי שטר חוב נעשית באמצעות הגשת השטר לבית המשפט או הגשת השטר לביצוע בשלכת ההוצאה לפעול - הליך הכולל הגשת בקשה לביצוע שטר בשלכת ההוצאה לפעול, לבקשה יש לצרף מספר מסמכים ונתונים לרבות את שטר החוב המקורי, פרטי החייב והזוכה, יפוי כוח אם הזוכה מיוצג על-ידי עו"ד (למידע נוסף ממולץ לעיין באתר של לשכת ההוצאה לפעול - תביעה לפי שטר חוב בהוצאה לפעול).

אם הנכם שוקלים נקיטה בהליכים כנגד החייב, לפני שליחת מכתב התראה או הגשת תביעה לפי שטר חוב מומלץ להתייעץ עם עורך דין. 

משרד עו"ד ברוקס בעל ידע וניסיון רב בליווי לקוחות עסקיים ופרטיים בפעילותם העסקית לרבות בעת הכנת שטרי חוב, מימוש השטר וייצוג בערכאות משפטיות, ​לייעוץ וייצוג משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.