צור קשר

דיווחים לרשם החברות

הוראות הדין מחייבות את החברה להגיש דיווחים שונים לרשם החברות, תוך פרקי זמן קבועים. רשימה זו תציג, בקצרה, מספר חובות דיווח החלות על החברה. 

דיווחים לרשם החברות יכללו בין היתר את שם החברה, מספר הח"פ של החברה, תאריך קבלת ההחלטה וכן חתימות של נושא משרה מוסמך בחברה.

  1. דיווח על הקצאת מניות - חברה פרטית חייבת לדווח לרשם החברות תוך 14 ימים ממועד פעולת ההקצאה או קבלת ההחלטה, על כל הליך שלו הקצאת מניות. מצ"ב טופס דיווח הקצאת מניות, החותם על הדיווח נדרש לאמת את חתימתו אצל עו"ד.

  2. דיווח לרשם החברות על העברת מניותחברה פרטית חייבת לדווח לרשם החברות תוך 14 ימים ממועד פעולת העברת המניות או קבלת ההחלטה על כל הליך של העברת מניות בין אם העברה. מצ"ב טופס דיווח על העברת מניות, החתום על הדיווח נדרש לאמת את חתימתו אצל עו"ד.

  3. דיווח על שינוי מען החברה - חברה פרטית תדווח לרשם החברות על שינוי כתובת משרדה, תוך 14 ימים ממועד שינוי הכתובת או קבלת ההחלטה - מצ"ב טופס דיווח על שינוי כתובת החברה.

  4. דיווח על שינוי בהרכב הדירקטוריון - חברה פרטית מחוייבת להודיע לרשם החברות תוך 14 ימים על שינוי בהרכב חברי הדירקטוריון. מצ"ב טופס דיווח על שינוי בהרכב הדירקטוריון, החותם על הדיווח נדרש להגיש את הדוח עם אימות חתימה על-ידי עו"ד.

  5. שינוי בתקנון החברה - החברה נדרשת לדווח לרשם החברות על כל שינוי שביצעה בתקנון חברה

  6. דיווח על שעבודים ומשכנתאות - חברה חייבת לדווח לרשם החברות על רישום של שעבודים או משכנתאות - טופס דיווח
  7. דיווח על שינוי בהון הרשום של החברה - חברה שהגדילה או ביטלה את הון המניות הרשום שלה חובה עליה לדווח על כך לרשם החברות. מצ"ב טופס דיווח על הגדלת ההון הרשום וטופס דיווח על ביטול הון המניות הרשום.

  8. הגשת דוחות כספיים אחת לשנה.

  9. פירוק חברה - במסגרת הליך פירוק החברה, יש צורך לדווח לרשם החברות על הליכי הפירוק לרבות בקשה לחיסול החברה (להרחבה ראו פירוק חברה מרצון). 

  10. דיווח על הפסקת כהונת רו"ח המבקר של החברה - חברה נדרשת לדווח לרשם החברות תוך 90 יום, מהמועד בו הופסקה כהונתו של רו"ח המבקר. הודעה כאמור תאומת ע"י עו"ד.

משרד עו"ד ברוקס מלווה חברות בכל שלבי פעילותם המסחרית, לרבות בעת הגשת דיווחים לרשם החברות, לייעוץ משפטי צרו קשר.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.