האסיפה הכללית

מהי אסיפה כללית בחברה? מהו תפקידה של האסיפה הכללית?

האסיפה הכללית מהי? אסיפת בעלי המניות של החברה, האסיפה היא אחד מהאורגנים של החברה והיא מורכבת מבעלי המניות של החברה.

מה תפקידה של האסיפה הכללית? החברה רשאית, בכפוף למגבלות הדין, להקצות לאסיפה הכללית סמכויות שונות ולהעניק לה את היכולת לקבל החלטות בנושאים שונים לפי בחירתה. הקצאת תפקידים וחלוקת סמכויות לאסיפה הכללית נקבעת לרוב עם הקמת חברה בתקנון חברה ולעיתים אף בהסכם בין בעלי מניות (כגון הסכם המייסדים), אולם סמכויות האסיפה יכולות להשתנות מעת לעת בכפוף להוראות הדין. 

להלן מספר נושאים אשר בסמכותה של האסיפה הכללית:

  1. ביצוע שינויים בתקנון החברה.

  2. הפעלת סמכויות של דירקטוריון החברה במקרה של נבצרותו, כאמור בחוק החברות.

  3. מינויו של רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו כאמור בהוראות חוק החברות.

  4. מינוי של דירקטרוים חיצוניים.

  5. אישור פעולות ועסקאות אשר טעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות חוק החברות, כגון עסקאות בהם לנושאי המשרה יש עניין אישי.

  6. הגדלה או הפחתה מהון המניות הרשום של החברה, כאמור בחוק החברות.

  7. מיזוג של החברה, כאמור בחוק החברות.

משרד עו"ד ברוקס מעניק ייעוץ משפטי לחברות, נושאי משרה ולבעלי מניות ומסייע להם להגן על האינטרסים שלהם ולקדם את מטרותיהם העסקיות.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.