צור קשר

משרד עו"ד ברוקס - רח' אבא הילל 7, בית סילבר, רמת גן
טלפון: 03-5586323

דיבידנד (חלוקת רווחים) - דגשים משפטיים

אם אתם לפני חלוקת רווחי החברה לבעלי מניות או שנפגעתם כתוצאה מחלוקת רוחים לא הגונת או אי ביצוע חלוקת רווחים להלן מספר דגשים בנושא חלוקת רווחים. כמו כן לבחינת ההיבטים המשפטיים בנושא חלוקת רווחים חשוב להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום החברות. 

רשימה זו תציג בקצרה את הנקודות הבאות:

  1. מהו דיבידנד?
  2. מהם התנאים לחלוקת רווחים?

  3. האם חובה לחלק את רווחי החברה?

מהו דיבידנד? בקצרה, חלוקת רווחים מהחברה לבעלי מניותיה. במילים אחרות, דיבידנד הוא נכס הניתן על-ידי החברה לבעלי מניותיה; דיבידנד לא חייב להיות בכסף. הענקת דיבידנד על-ידי החברה היא אחד מהכלים באמצעותם חברות מתמרצות את בעלי המניות. רוב בעלי מניות משקיעים את כספם בחברות מתוך תקווה לקבל תשואה טובה על השקעתם. תשואה זו לעיתים תבוא לידי ביטוי באמצעות חלוקת דיבידנדים, הן בחברות פרטיות והן בחברות ציבוריות.  

לפי חוק החברות, דיבידנד מוגדר באופן הבא: "כל נכס הניתן על ידי החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה, בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, לרבות העברה ללא תמורה שוות ערך ולמעט מניות הטבה​".

מהם התנאים לחלוקת דיבידנד?

חוק החברות קובע כי "כל בעל מניה זכאי לקבל דיבידנד, בהתאם לזכויות הצמודות לכל מניה, אם הוחלט על חלוקת דיבידנד כאמור בסעיף 306".

לרוב, החלטה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה, אלא אם נקבע אחרת על-ידי החברה. לאור חשיבותה של ההחלטה על חלוקת רווחים מקימי חברות מקפידים לעגן בכתב - בתקנון חברה ובהסכם מייסדים - את התנאים לחלוקה. חשוב לשים לב כי לעיתים קובעת החברה תניות שונות המגבילות את האפשרות לחלק דיבינדנד, כגון שהחלוקה תעשה רק לאחר החזר כל הלוואות הבעלים.

כמו כן, חוק החברות קובע תנאים קוגנטים (שלא ניתן להתנות עליהם) לחלוקת רווחים. לפי החוק על מנת שחברה תוכל לחלק דיבידנד עליה לעמוד בשני תנאים מצטברים. חשוב לציין שאת מבחני החלוקה יש לבדוק בכפוף למגבלות הדין והפסיקה. להלן תיאור קצר של שני המבחנים:
  1. מבחן הרווח דיבידנד ניתן לחלק רק אם לחברה יתרת עודפים הראויים לחלוקה (להגדרה המדויקת יש לעיין בהוראות חוק החברות).
  2. מבחן יכולת הפירעון  מבחן זה בוחן האם החברה המעוניינת לחלק רווחים, תהא מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה לאחר החלוקה.  

לשון החוק קובעת כדלקמן:

"306. (א) לבעל מניה הזכות לקבל דיבידנד או מניות הטבה, אם החליטה על כך החברה. (ב) היו בהון החברה מניות שלהן ערכים נקובים שונים, יחולקו דיבידנד או מניות הטבה באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.

307. החלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה, ואולם חברה רשאית לקבוע בתקנונה כי ההחלטה תתקבל באחת מהדרכים האלה: (1) באסיפה הכללית, לאחר שתובא בפניה המלצת הדירקטוריון; האסיפה רשאית לקבל את ההמלצה או להקטין את הסכום אך לא להגדילו; (2) בדירקטוריון החברה, לאחר שהאסיפה קבעה את סכום החלוקה המרבי; (3) בדרך אחרת שנקבעה בתקנון, ובלבד שניתנה הזדמנות נאותה לדירקטוריון לקבוע, בטרם תבוצע החלוקה, כי החלוקה אינה חלוקה אסורה."

חלוקה באישור בית משפט  החברה תהא רשאית לחלק דיבידנד גם אם לא עמדה במבחן הרווח המוזכר לעיל, ובלבד שקיבלה אישור על כך, מראש, מבית המשפט.

האם חובה על החברה לחלק דיבידנד? לצורך בחינת הנושא או נקיטת צעדים כלפי החברה או גורמים מטעמה, חשוב להתייעץ עם עורך דין. באופן כללי יצוין כי חלוקת רווחים כפופה למגבלות הדין, לרבות להתחייבויותיה של החברה או של גורמים אחרים, כגון מגבלות והנחיות שנקבעו בתקנון החברה. הימנעות החברה מחלוקת רווחים יכולה להיות למטרות לגיטימיות, אך לעיתים הימנעות החברה מלחלק דיבידנד עשוי להיחשב כפגיעה בזכויות (קיפוח המיעוט).  

למידע מקיף בנושא חשוב להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בדיני חברות.

משרד עו"ד ברוקס מעניק ייעוץ משפטי לחברות, לבעלי מניות ולנושאי משרה במכלול ההיבטים הנלווים לפעילותם העסקיתם לייעוץ משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר 

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא התייעצות בעו"ד נושא באחריות המלאה.