צור קשר

חברה בע"מ

להלן מספר דגשים בנושא חברות בערבון מוגבל (בע"מ):

  1. מהי חברה בע"מ? 

  2. מהו עקרון הגבלת האחריות?

  3. מהו עקרון האישיות המשפטית הנפרדת? 

  4. מהי הרמת מסך? 

  5. מהם התנאים המצדיקים להרים את מסך ההתאגדות? 

מהי חברה בע"מ (בערבון מוגבל)? חברה בע"מ היא חברה (שהתאגדה לפי חוק החברות או פקודת החברות) אשר נקבע בתקנונה כי אחריות בעלי המניות שלה היא מוגבלת (ראו להלן עקרון הגבלת האחריות). ברישום שמה של חברה יש חובה לציין את הסיומת "בע"מ" (בערבון מוגבל). למידע נוסף על רישום חברה ועל היתרונות והחסרונות הכרוכים בהקמת חברה ראו פתיחת חברה.

מהו עקרון הגבלת האחריות? עקרון הגבלת האחריות (הקבוע בסעיף 35 לחוק החברות) קובע שאחריותו של כל אחד מבעלי המניות בחברה מוגבלת עד לגובה השקעתו. כלומר, בחברה בע"מ אחריות בעלי המניות יכולה להגיע לכל היותר עד לגובה סכום הכסף שבעלי המניות התחייבו לשלם כנגד מניותיהם בחברה (הון המניות שלא נפרע). המשמעות היא שלא ניתן לחייב את בעלי המניות בתשלום חובותיה של החברה מעבר לגובה השקעתם (למרות שהחברה בבעלותם לא עומדת בהתחייבויותיה), הכל בכפוף למגבלות הדין והפסיקה ואלו הם בבחינת החריגים לכלל.  

כך נקבע בסיף 35 לחוק החברות: "(א) אחריות בעלי המניות לחובות החברה יכול שתהיה לא מוגבלת, והדבר יצוין בתקנון; היתה אחריות בעלי המניות מוגבלת, יפורט אופן ההגבלה בתקנון. (ב) היו מניות החברה בעלות ערך נקוב, אחראים בעלי המניות לפרעון הערך הנקוב לפחות, אלא אם כן נתקיים האמור בסעיף 304."

מהו עקרון האישיות המשפטית הנפרדת? לפי עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת (סעיף 4 לחוק החברות), החברה הינה ישות משפטית עצמאית הכשרה לזכויות ולחובות. אישיותה המשפטית של החברה נפרדת מאישיות בעלי המניות שלה ולכן פעולותיה מחייבות אותה ולא אותם, כמפורט להלן. נהוג לומר כי בין החברה לבין בעלי מניותיה חוצץ "מסך ההתאגדות".

עקרון הגבלת האחריות, לצד עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, מהווים את אחת הסיבות המרכזיות לכך שבני אדם רבים מעדיפים להתאגד במסגרת חברה בע"מ.

הרמת מסך - חריגים לעיקרון הגבלת האחריות

גם אם בעלי המניות הגבילו את אחריותם בתקנון החברה, ייתכנו מקרים חריגים בהם "מסך ההתאגדות" יורם ובית המשפט ייחס את חובות החברה לבעלי מניותיה.

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת מורה כי פעולות החברה מחייבות אותה ולא את בעלי המניות שלה, הנכסים שרוכשת החברה שייכים לה ולא לחבריה. הפרדה זו בין החברה לבעלי המניות מתוארת על ידי מסך ההתאגדות, קו גבול דמיוני המפריד בין השניים. אולם, כאשר בעלי המניות פועלים בניגוד לחוק בתי המשפט עשויים להרים את מסך ההתאגדות.

מהי הרמת מסך? לרוב הכוונה היא לייחוס החובות של החברה לבעלי המניות שלה, כך שנושי החברה יכולים להיפרע לא רק מתוך ההון העצמי של החברה אלא גם מהונם האישי של בעלי המניות. אומנם בחברה בע"מ אחריות בעלי המניות היא מוגבלת כאמור, אך ההגנה לה זוכים בעלי המניות אינה מוחלטת. התנהלות של חברה בניגוד להוראות הדין תחשוף את בעלי המניות לתביעות משפטיות והיא עלולה להוביל להרמת המסך - פירעון החובות של החברה מכיסם של בעלי מניותה. דוגמה לכך ניתן לראות בפסקי הדין בעניין ע"ב (ב"ש) 590/99 בוחבוט פרלה נ' מתפרת סילבי בע"מ (2003).

יצוין כי הרמת מסך יכולה להתבטא בצורות נוספות, כגון הדחיית חוב – כלומר, אם בעל מניות הוא נושה של החברה למשל באמצעות הלוואת בעלים, בתי המשפט יכולים לדחות את החוב של החברה לבעלי המניות (להוריד אותם בסולם הנשייה) בעקבות אותה התנהגות פסולה. כך נפסק בעניין קריספי – ע"א 2223/99 קריספי נ' ח.אלקטרוניקה 1988 בע"מ (2003) וכן בעניין אפרוחי הצפון – ע"א 4263/04 קיבוץ משמר העמק נ' עו"ד טומי מנור, מפרק אפרוחי הצפון בע"מ (2009).

מהם החריגים לעקרון הגבלת האחריות של  חברה בע"מ – מתי יש להרים את מסך ההתאגדות?

כל מקרה יש לבחון לגופו, כשאר המקור הנורמטיבי להרמת המסך מעוגן בסעיף 6 לחוק החברות (תיקון מספר 3 לחוק החברות). לפי החוק ישנם מספר מצבים בהם בית המשפט רשאי לייחס את החובות של החברה לבעלי המניות שלה ובלבד שבנסיבות העניין נכון וצודק לעשות כן:

  1. כאשר נעשה שימוש חורג בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה באופן שיש  בו כדי להונות או לקפח נושה של החברה.

  2. כאשר בעל המניות עשה, ביודעין (גם אם חשד בכך ונמנע מלברר), שימוש חורג בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה הפוגע בתכליתה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה. למשל כשהון המניות של החברה לא עומד ביחס סביר להתחייבויות שהחברה נטלה על עצמה.

  3. אם בית המשפט מצא שצודק ונכון לייחס לבעל המניות את חובות החברה, בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החלים על העניין שלפניו.

משרד עו"ד ברוקס מספק ייעוץ משפטי לחברות, לנושאי משרה ולבעלי מניות בכל הכרוך בפעילותם המסחרית.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.