צור קשר

שם החברה

להלן מספר דגשים בנושא בחירת שם לחברה ושינוי שם לחברה.

שם החברה הוא מרכיב חשוב בתדמית העסקית שלה ולכן רצוי להשקיע מחשבה בבחירתו לפני הקמת החברה. לפני בחירת שם לחברה יש לבחון לא רק את ההיבט התדמיתי אלא גם את ההיבט המשפטי ולוודא שהשם שנבחר אינו תפוס ואינו מנוגד להוראות החוק. רשם החברות יסרב לרשום שם שלא עומד בהוראות הדין.

עם פתיחת החברה מציינת החברה בין היתר, את השם המוצע, שם החברה נרשם גם על-גבי תקנון חברה, יחד עם מטרת החברה, הון המניות הרשום של החברה, תנאים בנוגע להגבלת אחריות ועוד (לפירוט בנוגע להליכי רישום ופתיחת חברות ראו הקמת החברה). לאחר רישום החברה רשם החברות מנפיק תעודת התאגדות לחברה המציינת את שמה ואת המספר המזהה שלה.

בדיקות לפני בחירת שם לחברה

ככל, חברה תירשם בכל שם שתחפוץ למעט שם האסור על פי דין. חברה שאחריות בעלי המניות בה היא מוגבלת חייבת לציין בסוף שמה – "בערבון מוגבל" או "בע"מ" (להרחבה ראו חברה בע"מ).

חברה לא תירשם בשמות אלו:

  • שם של חברה רשומה בישראל או שם דומה לה שיש בו כדי להטעות - חברות רשומות במאגר של רשם החברות ניתן לאתר כאן.

  • שם שהוא סימן מסחר רשום (לגבי טובין או שירותים) של חברה קיימת. בכל מקרה, לא תירשם חברה בשם שיש בו תרמית או הטעיה.

  • רשם החברות לא ירשום את החברה אם השם המבוקש עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

דגשים נוספים:

  • בשם החברה לא יופיע שנה שהיא אינה שנת היסוד של החברה.

  • בשם החברה המוצע לא יהיה שילוב של אותיות לועזיות ועבריות.

  • לא ניתן לרשום את שם החברה רק בשם לועזי, אלא יש צורך גם בשם בעברית.

  • לא תירשם חברה בשם הקיים במרשם רשם החברות.

  • בבחירת שם החברה יש לשים לב למגבלות הקבועות בדינים הבאים לרבות בחוק החברות, התשנ"ט-1999, חוק התקנים התשי"ג-1953, חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (בטיוח), התשמ"א-1981. חוק לשכת עורכי הדין התשכ"א-1961, פקודת הבנקאות, פקודת סימני סחורות, פקודת האגודות השיתופיות.

שינוי שם החברה

איך לשנות את שם החברה?

  1. שינוי שם החברה ע"י רשם החברות – היה והחברה נרשמה בשם שאין לרשמו, המנוגד להוראות הדין, רשאי הרשם להורות לחברה לשנות את שמה. במידה ושם החברה לא ישונה ולא תימסר הודעה על שינוי השם לרשם החברות תוך ארבעה חודשים מיום שפנה אליה הרשם בבקשת השינוי, הרשם יכול לשנות את שם החברה בעצמו. מרגע שהחליט הרשם על שינוי שמה הוא ישלח לחברה תעודה על שינוי שם ויראו את השינוי כאילו נקבע לפי החלטת החברה.

  2. שינוי שם החברה ע"י החברה עצמה – החברה רשאית לשנות את שמה באישורו של רשם ובכפוף למגבלות הדין. לאחר שהרשם יאשר את שינוי השם תירשם החברה בשמה החדש. גם בעת שינוי שם רצוי להציע מספר שמות חלופיים, כדי להימנע  מהצורך בפניה נוספת לרשם, במידה והשם שהוצע לא יאושר. 

דיווח לרשם החברות על שינוי שם החברה מרגע הדיוח זמן הטיפול אורך כ-14 ימי עסקים מעת הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים, אך זמנים אלו כמו פרמטרים נוספים מתעדכנים מעת לעת על-ידי רשם החברות. על החברה מוטלות חובות דיווח נוספות לרשם החברות, להרחבה ראו דיווח לרשם החברות.

משרד עו"ד ברוקס מלווה לקוחות עסקיים ופרטיים בכל היבטי פעילותם המסחרית

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.