סוגי מניות

מהי מניה? אילו זכויות צמודות למניות? מה ההבדלים בין סוגי מניות שונים?

עוד »

זכות סירוב ראשונה

זכות סירוב ראשונה שכיחה מאוד בתקנונים של חברות, בהסכמי מייסדים, הסכמים בין בעלי מניות, הסכמי זיכיון, בחוזי שותפות, במזכרי הבנות, בהסכמי השקעה ועוד. בעת ניסוח זכות הסירוב חשוב להקפיד על מספר כללים.

עוד »

זכות הצטרפות

זכות הצטרפות, סעיף הצטרפות, נפוץ מאוד בהסכם מייסדים, הסכמים בין בעלי מניות, הסכם שותפות, מזכר הבנות, תקנונים של חברות, הסכם השקעה ועוד.

עוד »

חובת הצטרפות

חובת הצטרפות נפוצה מאוד בחוזים מסחריים ובתקנונים של חברות. סעיף ברינג אלונג מחייב את בעלי מניות המיעוט להצטרף להליך של מכירת מניות, בהתאם לתנאי הסעיף. 

עוד »

זכות מצרנות

זכות מצרנות, ידוע גם בכינוי זכות קדימה, מעניקה לבעליה את הזכות להשתתף בהליך של הקצאת מניות של החברה. זכות זו מופיעה במקומת שונים לרבות תקנון חברה, הסכם מייסדים, הסכם בין בעלי מניות, הסכם השקעה ועוד.

עוד »

הקצאת מניות

מהי הקצאת מניות? מה ההבדל בין הון המניות הרשום של החברה להון המניות המוקצה? איך מתבצע הליך של העברת מניות?

עוד »

העברת מניות ורכישת מניות

מהי העברת מניות? מהן המגבלות החלות על העברת מניות? איך מתבצעת העברת מניות? מהם הסעיפים החשובים בהסכם רכישת מניות?

עוד »

הסכם בין בעלי המניות

הסכם בין בעלי מניות נועד להסדיר את הזכויות והחובות של בעלי המניות. הסכם בין בעלי מניות עשוי לכלול תניות שונות וניסחו מושפע, בין היתר, מסוג העסק ומורכבותו, העדפות הצדדים ומגבלות הדין. בעת ניסוח הסכם בין בעלי המניות חשוב לשים לב למספר דגשים.

עוד »

דילול הון מניות

מהו דילול הון מניות? איך מתרחש דילול בהון המניות? מה המשמעות של דילול בהון המניות?

עוד »

אופציות לעובדים - הסכם אופציות

מדוע מעניקים אופציות לעובדים? מה כולל הסכם אופציות? מהי תוכנית אופציות? מהם הסעיפים החשובים בהסכם אופציות לעובדים?

עוד »

דיבידנד (חלוקת רווחים)

מהו דיבידנד? איך מתקבלות החלטות על חלוקת רווחים? האם ניתן לבצע חלוקה באישור בית המשפט?

עוד »

האסיפה הכללית

מהי אסיפה כללית בחברה ומהו תפקידה? האסיפה הכללית לוקחת חלק פעיל וחשוב מתווה הפעילות של החברה והחלטותיה. 

עוד »

דירקטוריון (מועצת המנהלים)

הדירקטוריון של החברה (מועצת המנהלים) מתמנה על-ידי בעלי המניות של החברה. סמכויותיו של הדירקוטריון קבועות בחקיקה וביניהן ניתן למנות - קביעת המדיניות של החברה, פיקוח על המנכ"ל וביצועיו, חלוקת רווחים ועוד.

 

עוד »

זכות וטו בחוזה

מהי זכות וטו? וממה כדאי להיזהר בעת הענקת זכות וטו?

עוד »

הלוואת בעלים לחברה

מהי הלוואת בעלים לחברה? מהו הסכם הלוואת בעלים? רשימה זו תציג מספר דגשים למתקשרים בחוזה הלוואת בעלים.

עוד »

בדיקת נאותות

מהי בדיקת נאותות משפטית? מה כוללת בדיקת נאותות משפטית? דגשים בעת ביצוע בדיקת נאותות? 

 

עוד »

הפרת הסכם

אילו פעולות עשויות להיחשב כהפרת הסכם? מהן העליות אשר מצדיקות את ביטול ההסכם? האם כדאי להגיש תביעה על הפרת חוזה?

עוד »

מנגנון במבי

מהו מנגנון במבי? האם רצוי לקובע סעיף במבי בהסכם?

עוד »

הסכם רישיון תוכנה

הסכם רישיון תוכנה, מהו? להלן מספר דגשים בנוגע להתקשרות.

עוד »

רישום סימן מסחר

מהו סימן מסחר? איך לרשום סימן מסחר בישראל? מתי לרשום את סימן המסחר?

עוד »

רישיון לעסק

האם כל העסקים חייבים להוציא רישיון עסק? מהם התנאים להוצאת רישיון עסק?

עוד »

נסח חברה

מה כולל נסח חברה? איך ניתן לעיין בו? מתי חשוב לעיין בנסח חברה?

עוד »